StaticPageTitle

DSpace/Manakin Repository

REGULAMIN REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Repozytorium UPH służy upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników i doktorantów UPH oraz promowaniu projektów i badań naukowych prowadzonych w UPH. Repozytorium umożliwia także dostęp do materiałów dydaktycznych (podręczniki, skrypty, wykłady, prezentacje).
 2. Repozytorium prowadzi Biblioteka Główna UPH.
 3. Deponowanie i udostępnianie zasobów Repozytorium odbywa się online za pośrednictwem serwisu internetowego.
 4. Korzystanie z Repozytorium jest jednoznaczne z podjęciem zobowiązania do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 2.
 6. Gromadzone dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów prowadzenia Repozytorium UPH.
 7. W trakcie korzystania z Repozytorium gromadzone są następujące dane osobowe użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail; hasło w postaci zaszyfrowanej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do deponowania utworów w Repozytorium.
 8. Osoba korzystająca z Repozytorium ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

ZASADY GROMADZENIA

§ 2

 1. W Repozytorium gromadzone są, trwale archiwizowane i udostępniane cyfrowe wersje utworów pracowników i doktorantów UPH oraz publikacji wydanych przez Wydawnictwo UPH.
 2. W Repozytorium gromadzone są preprinty, postprinty, wersje opublikowane następujących rodzajów utworów:
  1. ) pracowniczych utworów naukowych w rozumieniu art. 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (rozprawy habilitacyjne, monografie, artykuły i inne);
  2. ) utwory powstałe w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, niebędące pracowniczymi utworami naukowymi (materiały dydaktyczne, skrypty i inne);
  3. ) utwory niebędące utworami pracowniczymi, których powstanie finansowane było ze środków UPH;
  4. ) rozprawy doktorskie;
  5. ) utwory powstałe w wyniku realizacji projektów lub badań, finansowanych ze środków publicznych;
  6. ) inne dokumenty cyfrowe.

ZASADY DEPONOWANIA

§ 3

 1. Osobami uprawnionymi do deponowania utworów w Repozytorium są pracownicy i doktoranci UPH (Depozytariusze), posiadający adres e-mail z domeną uph.edu.pl, po weryfikacji i autoryzacji konta przez redaktora/administratora Repozytorium.
 2. Deponowanie utworów odbywa się:
  1. ) bezpośrednio: Depozytariusz dokonuje autoarchiwizacji prac własnych;
  2. ) pośrednio: redaktor/administrator Repozytorium dokonuje archiwizacji prac.
 3. Depozytariusze udostępniają Repozytorium publikacje nieodpłatnie na podstawie:
  1. ) bezpłatnych licencji Creative Commons: uznanie autorstwa 3.0 PL (dostęp: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode), uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 PL (dostęp: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode);
  2. ) bezterminowej licencji niewyłącznej udzielonej UPH (dostęp: wzór licencji niewyłącznej), której wzór określa załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Udzielenie licencji następuje z chwilą zdeponowania materiałów w Repozytorium, za pomocą stosownego formularza dostępnego dla zarejestrowanych Depozytariuszy.
 5. Proces deponowania utworów kończy się weryfikacją i korektą opisu zasobu(metadanych), wykonywaną przez redaktora/administratora Repozytorium.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA

§ 4

 1. Dostęp do opisów bibliograficznych w Repozytorium jest nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Dostęp do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w Repozytorium jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Dopuszcza się możliwość udostępniania niektórych tekstów wyłącznie uprawnionym użytkownikom, zgodnie z licencjami udzielonymi przez Depozytariuszy. Oznacza to, że pełen tekst pracy będzie dostępny dla uprawnionych użytkowników wyłącznie z komputerów znajdujących się w sieci Biblioteki.
 3. Zasoby są udostępniane nieodpłatnie zgodnie z licencjami udzielonymi przez Depozytariuszy Repozytorium.
 4. Udostępnianie zasobów Repozytorium odbywa się z poszanowaniem praw autorskich, na podstawie licencji, o których mowa w § 3 ust. 3.
 5. Zasoby mogą być wykorzystywane i kopiowane na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych. Warunkiem wykorzystania zasobu jest podanie pełnych danych bibliograficznych wraz z identyfikatorem URI.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, POLITYKA PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

§ 5

 1. Zamieszczone w Repozytorium utwory stanowią własność intelektualną autorów i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.
 2. Zasób Repozytorium jest przechowywany bezterminowo z zachowaniem polityki bezpieczeństwa danych.
 3. Depozytariusz ponosi pełną odpowiedzialność za utwory zamieszczone w Repozytorium i odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich i majątkowych osób trzecich oraz zamieszczanie treści mogących naruszać normy prawa obowiązujące w RP.
 4. Utwory naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez redaktora/administratora Repozytorium, bez konieczności uzyskania zgody Depozytariusza.
 5. Utwory zdeponowane w Repozytorium nie mogą zostać wycofane przez Depozytariuszy.
 6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Depozytariusza, możliwe jest zaktualizowanie utworu, wyłącznie za pośrednictwem redaktora/administratora Repozytorium.
 7. Redaktor / administrator Repozytorium może odmówić rejestracji lub usunąć konto użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu i pomimo wezwania nie naprawi tego naruszenia w stosownym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni.