Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – teraźniejszość i przyszłość systemu zarządzania ochroną i ratownictwem ludności w Polsce

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – teraźniejszość i przyszłość systemu zarządzania ochroną i ratownictwem ludności w Polsce
Tytuł równoległy: The National Firefighting and Rescue System (NFRS) – the present and the future of the protection management system and rescue service in Poland
Autor: Celiński, Andrzej
URI: http://hdl.handle.net/11331/991
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 36 (109) 2016, s. 21-33
Abstract: Artykuł przedstawia Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG), który realizuje w Polsce zadania z zakresu ratownictwa oraz organizacji i zarządzania nim. Na podstawie dwudziestoletnich doświadczeń utrwaliło się przekonanie, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludności w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, tylko zintegrowane rozwiązania są skuteczną formą przeciwdziałania zagrożeniom. Aby zaprezentować funkcjonalność KSRG jako elementu systemu bezpieczeństwa państwa w obszarze ratownictwa i zarządzania ochroną ludności, dokonano ogólnej analizy działania systemu w minionych 20 latach oraz przedstawiono tezę, że ciągły rozwój cywilizacji i wiążące się z tym nowe, zmieniające się zagrożenia, powodują ciągłą potrzebę doskonalenia systemu ratowniczego w Polsce. Podejście do zadań z zakresu zarządzania ochroną ludności musi ewaluować, co ma korzystny wpływ na system ratowniczy, a przyjęte rozwiązania dla ratownictwa są skuteczne oraz powszechnie akceptowane przez polskie społeczeństwo. Zasadnicze stają się również rozważania, jak w obecnej rzeczywistości powiązać działania KSRG z projektowanym w Polsce systemem ochrony ludności. Należy zauważyć, że od kilku lat rozwój KSRG nakierowany jest na ochronę ludności nie tylko w obszarach ratowniczych, więc nie ma logicznego uzasadnienia dla tworzenia i utrzymywania nieaktywnych formacji Obrony Cywilnej, skoro KSRG może wypełniać zadania wyznaczone dla tych formacji
Description: This article presents The National Firefighting and Rescue System (NFRS), which implements in Poland, tasks in rescue service, organization and management. Based on the twenty years of experience, the belief has been established that in order to ensure the safety and protection of the population in the case of natural disasters or technical failures, the integrated solutions are the only effective form of risk prevention. To demonstrate the functionality of NFRS as part of the security system of the state in the area of rescue and civil protection, in the article has been made a general analysis of the system in 20 years, and presented the thesis that the continuous development of civilization and the consequent new and changing threats, causing a continuing need of improving rescue systems in Poland. The approach to the tasks of civil protection must evaluate, which has a beneficial effect on the rescue system, and the solutions adopted for rescue are effective and widely acceptable by Polish society. It is also essential considering how to present reality to link actions NFRS the designed system in Poland to protect the population. It should be noted that for several years the development of the NFRS is aimed at protecting the population, not only in the areas of rescue, so there is no logical justification for creating and maintaining an armchair formation of Civil Defense, since NFRS can fulfill the tasks assigned to these formations

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics