Wpływ kryzysu sub-prime na wyniki sektora ubezpieczeniowego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wpływ kryzysu sub-prime na wyniki sektora ubezpieczeniowego
Tytuł równoległy: The impact of the sub-prime crisis on performance of insurance sector
Autor: Kozak, Sylwester
URI: http://hdl.handle.net/11331/982
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 7 (80) 2009, s. 73-86
Abstract: Kryzys finansowy wywołany załamaniem się rynku kredytów hipotecznych typu sub-prime doprowadził do niewypłacalności wielu renomowanych instytucji finansowych. Choć problemy prowadzące do kryzysu powstały głównie w Stanach Zjednoczonych, to olbrzymia skala tego rynku i zaangażowanie się wielu globalnych grup finansowych sprawiły, że jego skutki odczuwalne są w większości krajów świata. Istnienie kilka kanałów transmisji kryzysu pomiędzy uczestnikami systemu finansowego sprawia, że problemy rynku kredytowego przenoszą się również do sektora ubezpieczeniowego. Oddziaływanie to ma zarówno bezpośredni, jak i pośredni charakter. Jego rodzaj i skala uzależnione są od sposobu oraz wielkości zaangażowania zakładów ubezpieczeń w procesy sekurytyzacyjne. Zaangażowanie to polegało na bezpośrednim zakupie wysoko dochodowych papierów wartościowych zabezpieczonych kredytami sub-prime, ubezpieczaniu ryzyka niewypłacalności emisji obligacji CDO, a także ubezpieczaniu odpowiedzialności cywilnej instytucji finansowych i ich kierownictwa z tytułu błędów i strat powstałych w procesie sekurytyzacji. Kryzys rynku sub-prime również w pośredni sposób wpłynął na obniżenie dochodów sektora ubezpieczeniowego. Wynika to z wzajemnej zależności wszystkich sektorów systemu finansowego. Obniżenie cen aktywów na rynkach finansowych doprowadziło do redukcji wartości portfela inwestycyjnego zakładów ubezpieczeń. Z kolei spowolnienie gospodarcze, niższy poziom konsumpcji i inwestycji oraz spadek zaufania społecznego do instytucji finansowych - to przyczyny obniżenia się popytu na usługi ubezpieczeniowe i spadku dochodów tego sektora. Szacuje się, że udział zakładów ubezpieczeń w stratach sektora finansowego nie przekracza 12%. Publikacje urzędów nadzoru finansowego i firm konsultingowych w Europie nie wskazują na pojawienie się zauważalnego bezpośredniego wpływu kryzysu kredytów sub-prime na sektor ubezpieczeniowy
Description: Financial crisis caused by the collapse of the sub-prime market led to defaults of many well-known financial institutions. Although sources of the crisis emerged in the USA, the magnitude of the sub-prime market and engagement of many global financial groups caused that its results were noticeable in many countries. Existence of channels of crisis transmission resulted in a quick appearance of first signs of crisis in the insurance industry. The ways of crisis transfer are of direct and indirect character. Their nature and scale depend on the manner of the insurance companies engagement into the securitization market. Some insurance companies directly purchased sub-prime securities, other guaranteed the risk of default on the securities collateralized by sub-prime loans, or insured financial responsibility of the financial companies and their officers against errors and omissions made during the securitization process. The sub-prime crisis also indirectly affected profits of the insurance industry. Lower assets` prices on financial markets resulted in reduction of the value of insurance companies` investment portfolio. Also general economic slowdown, lower consumption and investments, and fall of financial institutions` credibility became significant sources of a drop in demand for insurance services. The level of insurance sector losses is estimated on 12%. However reports of national financial authorities and consulting companies do not indicate any noticeable impact of sub-prime crisis on the insurance industry in Europe

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics