Testament ustny w świetle regulacji kodeksowej, poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Testament ustny w świetle regulacji kodeksowej, poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego
Tytuł równoległy: A verbal testament in connection with legal (code) regulations, doctrine views and Supreme Court’s jurisdiction
Autor: Krawczyk, Michał
URI: http://hdl.handle.net/11331/974
Data: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 8 (81) 2009, s. 143-153
Streszczenie: Testament ustny jest jednym z testamentów szczególnych normowanych przez prawo cywilne. Aby testament ustny został sporządzony w sposób ważny, muszą zostać spełnione następujące warunki. Po pierwsze, spadkodawca może sporządzić taki testament jedynie w ściśle określonych, wyjątkowych sytuacjach. Po drugie, oświadczenie woli powinno być złożone w obecności co najmniej trzech świadków. Po trzecie, treść testamentu ustnego powinna być stwierdzona w przewidziany przez prawo sposób. Przywołane w artykule orzeczenia Sądu Najwyższego oraz poglądy doktryny wyjaśniają wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sporządzania ważnych i skutecznych testamentów ustnych
Opis: A verbal testament is one of special testaments regulated by civil law. In order to make a verbal will in a legal way some indispensable conditions must be fulfilled. Firstly, a devisor can make his will only in certain specific and exceptional situations. Secondly, a declaration of will should be declared in the presence of at least three witnesses. Thirdly, the content of a verbal will should be stated in a legally established way. Supreme Court's jurisdictions and doctrine views which are pleaded in the article explain many interpretative doubts connected with making effective verbal testaments

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki