Analiza SWOT w procesie motywowania pracowników

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Analiza SWOT w procesie motywowania pracowników
Tytuł równoległy: SWOT analysis in the process of motivating employees
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/973
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 8 (81) 2009, s. 133-141
Abstract: Efektywne zarządzanie czynnikiem ludzkim, w którym motywowanie odgrywa dużą rolę, stwarza możliwości umiejętnego wykorzystania potencjału pracowników, co przyczynia się do wygospodarowania większych zysków oraz pozytywnie wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Dlatego też skuteczne motywowanie pracowników jest procesem nieodłącznie związanym z budowaniem trwałej przewagi konkurencyjnej. Wykorzystanie tych aspektów motywowania, które stanowią silne strony oraz wzmacnianie słabości procesu motywowania możne sprzyjać poprawie zaangażowania pracowników. Celem artykułu jest identyfikacja głównych atutów i słabości procesu motywowania oraz sformułowanie zasadniczych kierunków zmian mających na celu poprawę skuteczności motywowania w badanych podmiotach
Description: The effective management of the human factor, in which motivating plays the large part, creates the possibility of skilful usage of the workers' potential, which contributes to economizing the larger profits as well as it influences positively on financial condition of the enterprise. Therefore, effective motivation of workers is a process connected with building firm competitive advantage continuously. The usage of motivating aspects which make up strong sides as well as strengthen the weaknesses of motivation process may favour the improvement of workers` commitment. The aim of article is the identification of main chief assets and weaknesses of motivation process as well as the formulating the major direction of changes having as an aim the improvement of effectiveness of motivating in searched enterprises

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics