Administracyjnoprawne zagadnienia umieszczenia urządzenia reklamowego na zabytku nieruchomym

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Administracyjnoprawne zagadnienia umieszczenia urządzenia reklamowego na zabytku nieruchomym
Tytuł równoległy: Legal issues of allocating advertising device on immobile monuments in administrative law
Autor: Stanik-Filipowska, Katarzyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/972
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 8 (81) 2009, s. 121-132
Abstract: Problematyka umieszczania reklam na zabytkach nieruchomych budzi wiele kontrowersji. Mając na uwadze siłę oddziaływania reklamy oraz dążenie do jej właściwej ekspozycji, najkorzystniejsze miejsca na umieszczenie reklam przedkładane są nad ochronę zabytków, co dostrzegalne jest chociażby poprzez umieszczanie urządzeń reklamowych na zabytkach nieruchomych czy też w ich otoczeniu. Treść, forma i miejsce eksponowania reklamy na zabytku pozostaje niejednokrotnie w sprzeczności z wartościami, których nośnikiem jest zabytek nieruchomy. Regulacje związane z umieszczeniem reklamy na zabytku nieruchomym wynikają nie tylko z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, ale także z przepisów prawa budowlanego, przy czym ponadto wymogi w zakresie umieszczenia reklamy na zabytku są uzależnione od formy ochrony zabytku nieruchomego. Do umieszczenia reklamy wykorzystywane są także siatki ochronne, które stają się najczęściej sposobem i materiałem do zamieszczania reklam wielkogabarytowych. Przy czym dzięki środkom pozyskanym z takiej właśnie reklamy, stanowiącej jednocześnie siatkę zabezpieczającą na czas prowadzenia remontu elewacji, właściciele zabytków przeprowadzają prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane. Problematyka związana z umieszczaniem urządzeń reklamowych na zabytkach nieruchomych skłania do wysuwania coraz to nowych postulatów, mających na celu ochronę zabytków. Dzieje się tak, ponieważ zabytek nieruchomy w zakresie umieszczenia na nim reklamy jest rozpatrywany w ujęciu użytkowym, co powoduje, że pomijana jest jego wartość niematerialna, która odnosi się do wartości estetycznych i indywidualnie postrzeganych. Niniejszy artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 1 kwietnia 2009 r.
Description: Problems of allocating advertisements on immobile monuments generate many controversies. Concerning the strength of influence of advertisement and pursuence to its proper exposition, best localizations for advertisements are given priority over the protection of immobile monuments. Content, form and the localization of advertisement, often remains in contradiction with values, which this immobile monument carries. Legal requirements connected with allocating advertisement on immobile monument, concern not only act for protection and preservation of monuments, but also building regulations. Requirements referred to allocating advertising device on an immobile monument are different and depend on the form of protection of legal monument. Protecting meshes used for placing the advertisement are usually as well a way and a material for locating especially large advertisements. Founds gained from such kind of advertisement, which is also used as a protection for a building elevations, are used for conservatory, restoration and necessary building works. Legal issues connected with allocating advertising device on immobile monuments induce to put forward new successive postulates, with the aim of assuring protection for monuments. The reason for this, is using immobile monument, in addition to advertisement, in usable meaning, what causes excluding the immaterial value of monuments, concerning it's esthetic and distinctive values. The article is based on legal regulations binding on the date of 1st April 2009

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics