Importance of regulations for business: interaction between Social Europe and European economical integration

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Importance of regulations for business: interaction between Social Europe and European economical integration
Tytuł równoległy: Znaczenie przepisów dla biznesu: interakcja między Social Europe a europejską integracją ekonomiczną
Autor: Sabanas, Antanas
URI: http://hdl.handle.net/11331/971
Data: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 8 (81) 2009, s. 101-120
Streszczenie: Artykuł przedstawia wpływ procesu europeizacji na organizacje i ludzi w krajach środkowowschodniej Europy. Jego cel jest trojaki: po pierwsze, ukazane są różne aspekty integracji europejskiej - od procesów po ich rezultaty i dalsze perspektywy. Po drugie, artykuł zawiera analizy i może stanowić przyczynek do dalszych badań dotyczących stale rosnących interakcji pomiędzy polityką ekonomiczną EU i jej odzwierciedleniem w prawie a standardami społecznego protekcjonizmu. Nawet jeżeli w pierwszych stadiach integracji europejskiej przeważał wymiar ekonomiczny, co obniżało koszty transakcji dla firm, głębokie zmiany wynikające z europejskiej integracji ekonomicznej mają istotny wpływ na narodowe systemy bezpieczeństwa socjalnego. Na obecnym etapie integracji europejskiej wymiar czysto ekonomiczny traci sens i jedynie ekonomiczne podejście nie może już być dłużej bodźcem dla dalszej integracji. Z drugiej strony standardy społecznego protekcjonizmu w krajach członkowskich są ciągle jeszcze różne. Co więcej rola społecznego wymiaru w prawnych regulacjach jest ciągle w Unii Europejskiej dyskutowana i analizowana. W części trzeciej artykuł zawiera analizę wybranych aspektów europejskiego prawa pod kątem jego znaczenia dla przedsiębiorstw. Sama w sobie europeizacja prawa jest częścią szerszego dyskursu o roli prawnych regulacji i społecznego protekcjonizmu. Autor przedstawia teoretyczne przesłanki zwolenników i oponentów systematyzacji (być może europeizacja prawa mogłaby być osiągnięta w wyniku współzawodnictwa narodowych systemów prawnych) i jej możliwy wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach oraz zmiany w ich strukturze. Analizując propozycje systematyzacji prawa Unii Europejskiej i ich możliwe alternatywy posługuje się wynikami badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w regionie Kowna na Litwie
Opis: The paper explores the role of Europeanization process for business entities and humans in Central and Eastern Europe states. The purpose of the paper is three-fold. Firstly, the paper seeks to bring out into the open various aspects of the European integration - from process and outcome perspectives. Secondly it provides evaluation of conflicting values. Specifically the paper provides an analysis and proposes avenues for further thought as regards the growing interactions between European economic policies in private law area and social protection standards. So even though economical dimension at first stages of European integration has prevailed and it decreased transaction costs for companies, the profound changes resulting from European economic integration have a major impact on national social security systems. At the current level of European integration purely economical dimension has lost its sense and purely economical consideration could not be a stimulus for further European integration. On the other hand social protection standards in the member states are .not yet converging. Furthermore the role of social dimension in regulation is discussed and analysis of European integration process is provided. Finally the paper provides analysis of European private law and its importance for business entities. Europeanization of private law itself is a part of the general discourse of role of regulation and social protection in Europe. The theoretical premises of the proponents and opponents of systematization (then Europeanization of private law could be made through competition of private law systems) and possible influence on the decisions made by business entities and their structure is provided. The author therefore analyzes EU proposals for systematization of private law, and possible alternatives for systematization. Particular emphasis is laid on suggestions for business entities based on research from Kaunas district, Lithuania

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki