Teoretyczne problemy transformacji przedsiębiorstwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Teoretyczne problemy transformacji przedsiębiorstwa
Tytuł równoległy: Theoretical problems of the transformation of the enterprise
Autor: Wróblewski, Ryszard
URI: http://hdl.handle.net/11331/931
Date: 2009
Źródło: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 10 (83) 2009, s. 9-24
Abstract: Zasadniczym celem przedsiębiorstwa jest przetrwanie i rozwój. Jego osiągniecie jest możliwe jedynie dzięki zmianom. Dlatego też zarządzanie przedsiębiorstwem polega - w istocie rzeczy - na jego tworzeniu oraz wprowadzaniu w nim zmian o charakterze rozwojowym. Jednym z zasadniczych rodzajów zmiany rozwojowej w przedsiębiorstwie (i zarazem najtrudniejszym w realizacji) jest transformacja. W wyniku wprowadzenia takiej zmiany powstaje wciąż ewoluujące ku planowanej przyszłości jakościowo nowe przedsiębiorstwo, cechujące się zupełnie odmiennymi cechami w wymiarze konstytutywnym: strategia, struktura i kultura organizacyjna oraz technologia Podstawową tezą artykułu jest twierdzenie o charakterze normatywnym. Proces transformacji przedsiębiorstwa powinien być rezultatem kreatywnego wykorzystania wiedzy w realizacji przyjętej misji, skoncentrowanej na tworzeniu planowanej jego przyszłości w kontekście zakładanych przez nie celów. a także ustawicznym przekształcaniu zasobów w wyniku organizacyjnego uczenia się zorientowanym na osiąganie nowych zdolności do zaspokajania pojawiających się oczekiwań klientów powyższej tezy wynika kluczowa rola studiów nad przyszłością, zastępujących tradycyjne prognozowanie, umożliwiających kreowanie działalności przedsiębiorstwa zgodnie z aktualnymi - w danym momencie jego działalności - realiami rynkowymi. Impulsem dla procesu transformacji przedsiębiorstwa jest wyłom technologiczny, polegający na zastosowaniu nowej technologii lub już istniejącej, ale w jakościowo inny sposób. Na nim zasadza się nowa i oryginalna strategia przedsiębiorstwa. Wynikające z tego faktu konsekwencje muszą być twórczo przeniesione na strukturę organizacyjną i kulturę organizacji
Description: Surviving and the development are a crucial objective of the enterprise. You will reach it is possible only thanks to changes. Therefore the business administration consists - in fact - on forming it and implementing changes in it about developmental character. With one of fundamental types of the developmental change in the enterprise (and all at the same time most difficult in the realization) there is a transformation. As a result of implementing such a change a new company still evolving to the future made plans qualitatively, being marked by completely different features in the constitutive dimension is formed: the strategy, the structure and the organizational culture and the technology claiming about standard character is the basic point of the article. The transformation of the enterprise should be a result of creative using the knowledge in the realization accepted of mission, concentrated on creating planned his futures of purposes in the context established by them. as well as constant transforming stores as a result of the organizational learning informed for achieving new abilities to satisfy appearing expectations of customers of the above thesis a key role of the study of the future results of activities of the company replacing traditional forecasting, enabling creating according to apt - at that particular moment his activities - with market reality. For the transformation of the enterprise a breach technological, consisting on applying the new technology or already is impulse existing, but into qualitatively other way. A new and original corporate strategy is based on it. Consequences resulting from this fact must creatively be transferred to the organizational structure and the corporate culture

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics