Metodologiczne podstawy projektowania systemów pomiaru ekonomicznego w rachunkowości

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Metodologiczne podstawy projektowania systemów pomiaru ekonomicznego w rachunkowości
Tytuł równoległy: The methodological basis for designing of economic measurement systems in accounting
Autor: Szot-Gabryś, Teresa
URI: http://hdl.handle.net/11331/882
Date: 2010
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 14 (87) (2010), s. 179-199
Abstract: Jednym z głównych nurtów w rozwoju teorii i praktyki rachunkowości jest poszukiwanie nowych koncepcji pomiaru ekonomicznego oraz obejmowanie pomiarem dziedzin do tej pory nie objętych systemem rachunkowości. Wymaga to opracowania odpowiedniego modelu teoretycznego i praktycznego. Głównym paradygmatem w teorii rachunkowości jest dualne postrzeganie majątku - jako zasobów i finansujących je kapitałów. W aspekcie praktycznym rachunkowość przejawia się poprzez prowadzenie systemu pomiaru wielkości ekonomicznych, który działa w konkretnym podmiocie gospodarczym. Cechą rachunkowości jest jej elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb informacyjnych odbiorców informacji. Oznacza to możliwość modelowania w ramach rachunkowości - czyli tworzenia modeli pomiaru wielkości ekonomicznych w dziedzinach nie objętych systemem rachunkowości, przy respektowaniu paradygmatów teoretycznych. W artykule zagadnienie modelowania w rachunkowości zostało zobrazowane na przykładzie modelu rachunkowości opracowanego dla małych firm, modelu pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oraz systemu rachunkowości trójwymiarowej
Description: One of the main currents in the development of accounting theory and practice is to search for new concepts of economic measurement and to include the areas which have not been hitherto covered by any accounting system in such measurement. This requires an appropriate theoretical and practical model to be developed. The principal paradigm in accounting theory is the dual perception of assets - as resources and capitals which finance them. In its practical aspect, accounting manifests itself through the introduction of a system for measurement of economic quantities which operates in a particular business entity. A characteristic of accounting is its flexibility and ability of adaptation to information needs of information recipients. This means the possibility of modeling in accounting - that is, the creation of a model for measurement of economic quantities in the areas not covered by any accounting system, while respecting the theoretical paradigms. The present article illustrates the issue of modeling in accounting based on the example of an accounting model developed for small businesses, a model for measurement of an enterprise's intellectual capital as well as triple-entry bookkeeping

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics