Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 15 (88), 2011 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 15 (88), 2011 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  O przewadze konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw decydują zasoby je wyróżniające, unikatowe i trudne do kopiowania przez konkurencję. Aktywem tym jest kapitał intelektualny będący rezultatem umiejętnego wykorzystywania ...
 • Waściński, Tadeusz; Wójcik, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W pracy omówiono przyczyny wywołujące kryzysy tj. ekspansywną politykę pieniężną prowadzącą do powstania niebezpiecznie wysokiego deficytu budżetowego. Stwierdzono, że konieczne jest prowadzenie intensywnych badań nad ...
 • Krawczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Tworzenie i funkcjonowanie kościelnych osób prawnych reguluje zarówno prawo państwowe, jak i prawo kanoniczne. Doświadczenie pokazuje, iż rozdzielenie tych dwu systemów prawa nie jest możliwe, a odwoływanie się przez ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W artykule postawiono tezę, że to mądrość, a nie wiedza ma podstawowe znaczenie w minimalizowaniu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na podstawie wyników badań empirycznych pozytywnie zweryfikowano ...
 • Nowogródzka, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W opracowaniu zwrócono uwagę na istotną rolę i znaczenie działań marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem marketingowej obsługi klienta oraz wpływu, jaki wywiera ona na konkurencyjność w branży hotelarskiej. Wyjaśniono ...
 • Szyjko, Cezary Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Unia Europejska potrzebuje nowego wymiaru integracji, dostosowanego zarówno do wymogów funkcjonowania Unii, której liczba państw członkowskich wzrosła w stosunkowo krótkim czasie z 15 do 27, jak i do ciągłych zmian ...
 • Rybaczewska-Błażejowska, Magdalena; Rudziński, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  System zarządzania środowiskowego ISO 14001 oparty jest na modelu ciągłego doskonalenia Deminga: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj. Każdy cykl rozpoczyna się od planowania działań na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Jakość można określać zarówno z punktu widzenia producenta, jak i konsumenta. Producent może określać jakość jako jedną ze zmiennych, która kształtuje zyski i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Aby system zarządzania jakością ...
 • Chalimoniuk, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W artykule zaprezentowano rozwój Internetu jako nowoczesnego medium komunikacyjnego. Jego odpowiednie wykorzystanie może być szansą dla przedsiębiorstwa. Omówiona została istota Internetu wraz z jego charakterystyką. ...
 • Wróbel, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Artykuł koncentruje się na wskazaniu i omówieniu elementów kształtujących status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W części pierwszej artykułu wskazałam na pozycję, jaką Trybunał Konstytucyjny zajmuje wśród organów ...
 • Waściński, Tadeusz; Wójcik, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W gospodarce rynkowej podstawowym mechanizmem koordynacji działalności gospodarczej jest rynek, czyli stale dokonujący się proces, w ramach którego kupujący i sprzedający decydują o tym, co chcą sprzedać lub kupić i na ...
 • Rudziński, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Rolnictwo to jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych. Uzyskuje ono produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz z chowu i hodowli zwierząt. Zajmuje się ...
 • Malinowski, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Swap stosowany jest w praktyce jako narzędzie wspomagające zarządzanie aktywami i pasywami przedsiębiorstwa, mogące zredukować ryzyko kontraktowe tj. zmiany stóp procentowych, kursów walut, cen towarów czy cen akcji. W ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Dynamika zmian otoczenia sprawia, że współczesne przedsiębiorstwa muszą szybko i sprawnie wykorzystywać wszystkie możliwości, aby skutecznie prowadzić swoją działalność. Trafnie podjęta decyzja jest uzależniona od dostępności, ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W praktyce metodę ABC stosuje się, gdy chcemy wyeliminować zjawiska o największej częstotliwości występowania i przyczyny tworzenia największych kosztów. Jest narzędziem umożliwiającym hierarchizację czynników wpływających ...
 • Pauliuchuk, Yury; Srywkina, Ludmila (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Artykuł poświęcony jest technologii planowania operacyjnego w budownictwie. Zawiera treściowy opis zadania kształtowania grafów przemieszczania się brygad na obiektach budownictwa w trybie operatywnym z uwzględnieniem ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account