Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 15 (88), 2011 by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 15 (88), 2011 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Krawczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Tworzenie i funkcjonowanie kościelnych osób prawnych reguluje zarówno prawo państwowe, jak i prawo kanoniczne. Doświadczenie pokazuje, iż rozdzielenie tych dwu systemów prawa nie jest możliwe, a odwoływanie się przez ...
 • Chalimoniuk, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W artykule zaprezentowano rozwój Internetu jako nowoczesnego medium komunikacyjnego. Jego odpowiednie wykorzystanie może być szansą dla przedsiębiorstwa. Omówiona została istota Internetu wraz z jego charakterystyką. ...
 • Wróbel, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Artykuł koncentruje się na wskazaniu i omówieniu elementów kształtujących status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W części pierwszej artykułu wskazałam na pozycję, jaką Trybunał Konstytucyjny zajmuje wśród organów ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W praktyce metodę ABC stosuje się, gdy chcemy wyeliminować zjawiska o największej częstotliwości występowania i przyczyny tworzenia największych kosztów. Jest narzędziem umożliwiającym hierarchizację czynników wpływających ...
 • Rybaczewska-Błażejowska, Magdalena; Rudziński, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  System zarządzania środowiskowego ISO 14001 oparty jest na modelu ciągłego doskonalenia Deminga: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj. Każdy cykl rozpoczyna się od planowania działań na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania ...
 • Szyjko, Cezary Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Unia Europejska potrzebuje nowego wymiaru integracji, dostosowanego zarówno do wymogów funkcjonowania Unii, której liczba państw członkowskich wzrosła w stosunkowo krótkim czasie z 15 do 27, jak i do ciągłych zmian ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W artykule postawiono tezę, że to mądrość, a nie wiedza ma podstawowe znaczenie w minimalizowaniu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na podstawie wyników badań empirycznych pozytywnie zweryfikowano ...
 • Malinowski, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Swap stosowany jest w praktyce jako narzędzie wspomagające zarządzanie aktywami i pasywami przedsiębiorstwa, mogące zredukować ryzyko kontraktowe tj. zmiany stóp procentowych, kursów walut, cen towarów czy cen akcji. W ...
 • Rudziński, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Rolnictwo to jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych. Uzyskuje ono produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz z chowu i hodowli zwierząt. Zajmuje się ...
 • Nowogródzka, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W opracowaniu zwrócono uwagę na istotną rolę i znaczenie działań marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem marketingowej obsługi klienta oraz wpływu, jaki wywiera ona na konkurencyjność w branży hotelarskiej. Wyjaśniono ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  O przewadze konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw decydują zasoby je wyróżniające, unikatowe i trudne do kopiowania przez konkurencję. Aktywem tym jest kapitał intelektualny będący rezultatem umiejętnego wykorzystywania ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Dynamika zmian otoczenia sprawia, że współczesne przedsiębiorstwa muszą szybko i sprawnie wykorzystywać wszystkie możliwości, aby skutecznie prowadzić swoją działalność. Trafnie podjęta decyzja jest uzależniona od dostępności, ...
 • Pauliuchuk, Yury; Srywkina, Ludmila (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Artykuł poświęcony jest technologii planowania operacyjnego w budownictwie. Zawiera treściowy opis zadania kształtowania grafów przemieszczania się brygad na obiektach budownictwa w trybie operatywnym z uwzględnieniem ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Jakość można określać zarówno z punktu widzenia producenta, jak i konsumenta. Producent może określać jakość jako jedną ze zmiennych, która kształtuje zyski i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Aby system zarządzania jakością ...
 • Waściński, Tadeusz; Wójcik, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W gospodarce rynkowej podstawowym mechanizmem koordynacji działalności gospodarczej jest rynek, czyli stale dokonujący się proces, w ramach którego kupujący i sprzedający decydują o tym, co chcą sprzedać lub kupić i na ...
 • Waściński, Tadeusz; Wójcik, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W pracy omówiono przyczyny wywołujące kryzysy tj. ekspansywną politykę pieniężną prowadzącą do powstania niebezpiecznie wysokiego deficytu budżetowego. Stwierdzono, że konieczne jest prowadzenie intensywnych badań nad ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account