Zarządzanie jakością usług ubezpieczeniowych

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Zarządzanie jakością usług ubezpieczeniowych
Tytuł równoległy: Quality management of insurance services
Autor: Wyrębek, Henryk
URI: http://hdl.handle.net/11331/850
Data: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 16 (89) (2011), s. 181-195
Streszczenie: Wzrost konkurencji na rynku ubezpieczeniowym spowodował, że jakość stała się zasadniczym czynnikiem uzyskania przewagi konkurencyjnej, wyznaczającym pozycję rynkową zakładu ubezpieczeń. Związane jest to nie tylko z ciągłą aktualizacją i wzbogacaniem oferty zakładów ubezpieczeniowych, co poznawania i zaspokajania przez nich potrzeb i oczekiwań klientów, co ma wpływ na podnoszenie jakości świadczonych usług. Działania skoncentrowane na poprawie jakości muszą obejmować wiele elementów. Jednakże, aby to osiągnąć, potrzebna jest odpowiedź na pytanie, jaki jest klient i jakie są jego potrzeby. Warto zaznaczyć, że to właśnie klient definiuje wartość produktu czy usługi. Klient kształtuje swoje wyobrażenie o firmie i jakości świadczonych przez nią usług głównie w czasie zakupu ubezpieczenia oraz w czasie likwidacji szkody. Celem artykułu jest analiza i próba oceny jakości oferowanych usług ubezpieczeniowych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Opis: The rise in the competition on the insurance market caused, that the quality had become a fundamental factor of getting the competitive majority, appointing the market item of an insurance company. It is tied up not only with the constant update and making rich the offer of insurance plants, as getting to know of both meeting the need by them and expectations customers what is affecting for raising the quality of provided services. Concentrated action on the improvement in the quality must include a lot of elements. But in order to reach it, we must answer to the question, what customer is and what his needs are? It is worthwhile emphasizing that the customer is just defining it value of the product or the service. The customer is shaping his idea of the company and qualities of services provided by her mainly during the purchase of insurance and during the liquidation damage. Analysis and the attempt of the evaluation of insurance services offered to the quality are a purpose of the article on the example of the Insurance Company

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki