Priorytety państw członkowskich i układy regionalne w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Priorytety państw członkowskich i układy regionalne w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw
Tytuł równoległy: Priorities of membership states and regional arrangements in frames of the Commonwealth of Independent States
Autor: Demjaniuk, Regina
URI: http://hdl.handle.net/11331/849
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 16 (89) (2011), s. 163-180
Abstract: Upadek ZSRR w 1991 roku spowodował dezintegrację systemu polityczno-gospodarczego, który powstał w latach 20. ubiegłego wieku. Prawie siedemdziesięcioletni okres funkcjonowania państwa związkowego miał zasadniczy wpływ na strukturę gospodarek republik wchodzących w jego skład. Rozwinął się układ silnych współzależności gospodarczych. Dlatego upadek ZSRR stanowił dla mniejszych republik poważny problem w stworzeniu podstaw gospodarki narodowej. Każda z nich dążyła do umocnienia swojej państwowości pod względem politycznym, ale przede wszystkim gospodarczym. Powołana w roku 1991 Wspólnota Niepodległych Państw miała być organizacją współpracy wszystkich państw postradzieckich. Jednak różnice interesów i poszukiwania własnego miejsca w globalnym układzie polityczno-gospodarczym zasadniczo zweryfikowały pierwotne założenia reintegracji w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw. W praktyce, po dwudziestu latach funkcjonowania, w WNP powstało wiele mniejszych organizacji grupujących po kilka krajów, które łączą się wokół wspólnych celów. Ambitne plany utworzenia wspólnego rynku w WNP były odkładane i obecnie wydają się nierealne. Natomiast realny postęp (choć też skromniejszy niż wzajemne ustalenia) został osiągnięty w budowaniu Związku Białorusi i Rosji. Przed WNP ostro powstaje pytanie o roli i miejscu ugrupowania regionalnego w gospodarce globalnej. Podniesienie poziomu rozwoju gospodarek narodowych, konkurencyjności całej Wspólnoty staje nie mniej ważną kwestią do rozstrzygnięcia. Wspólnota Niepodległych Państw obejmuje 16,4% światowego terytorium, które zamieszkuje 4,4% populacji globu. Na kraje WNP przypada 20% światowych zasobów ropy naftowej, 40% gazu ziemnego, 25% węgla, 10% produkcji energii elektrycznej, 25% światowych zasobów leśnych, około 11% światowych odnawianych zasobów wodnych, 13% ziemi ornych. W 2007 roku w krajach WNP wyprodukowano 3,1% światowego PKB, eksport dóbr z państw WNP wynosił 3,6% eksportu światowego
Description: The fall of ZSRR in 1991 year caused the disintegration of polity-economic system, which was found in 20. years last century. Almost seventy year of function of union state had on structure of economies of republics of the principle influence entering in his composition. The arrangement of strong economic correlations was developed. Therefore the fall of ZSRR made up for smaller republics serious problem in creation of bases' of national economy. Every of them aimed to consolidation her State under political regard, but first of all economic. Found in year 1991 the Commonwealth of Independent States (CIS) had to be the organization of co-operation all post-soviet states. However the differences of interests and search in global polity - economic arrangement the own place the first foundations of re - integration verified in frames of CIS fundamentally. In practice, after twenty years, many smaller organizations in CIS were found and assembling after several countries which join around common aims. The ambitious plans creation of common market in CIS they be put aside and seem unreal now. However real progress (though more also modest than mutual settlements) was reached in building the union between Belarus and Russian. The question about role and place of this regional formation arisen in global economy. The elevation the level of development of national economies, competitiveness of CIS stands up with next important matter to decision. It the Commonwealth of Independent States hugs 16,4% the world territory which lives 4,4% the population of globe. It on countries of CIS falls 20% world supplies of petroleum, 40% earth gas, 25% carbon, 10% production of electrical energy, 25% world forest supplies, about 11% world renewed water supplies, 13% the ground arable. In 2007 year in CIS countries was produced 3,1% the world PKB, export of goods with states of CIS was stay 3,6% world export

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics