Jednostki obiektywne w systemie regionów

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Jednostki obiektywne w systemie regionów
Tytuł równoległy: Objective units in system of region
Autor: Niedziółka, Monika
URI: http://hdl.handle.net/11331/843
Date: 2011
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 16 (89) (2011), s. 77-94
Abstract: Region może być rozumiany i definiowany jako określony obszar terytorialny, którego zasięg wyznaczają arbitralnie ustalone granice administracyjne lub statystyczne. Taka interpretacja wydaje się najefektywniejsza z praktycznego punktu widzenia, w związku z tym większość badań statystyki publicznej prowadzi się wykorzystując istniejące struktury ustalone drogą legislacyjną. Jednakże region może być wyodrębniony w sposób bardziej specyficzny, z uwzględnieniem rozmaitych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i wówczas kryterium jego wyodrębnienia stanowią kierunki i natężenia oddziaływania badanych zjawisk. Ta niejednoznaczność budzi więc wątpliwości, na ile to regiony niesformalizowane, istniejące obiektywnie, powinny być wykorzystywane w procesach rozwoju regionalnego i lokalnego. Zainteresowanie badaczy skupiało się do tej pory przede wszystkim na regionach typu makro np. województwach lub mikroregionach (grupy gmin) czy na rozwoju jednostek lokalnych np. gmin czy powiatów. Praktyczne zaś wykorzystanie jednostek przestrzennych zamykało się w granicach administracyjnych. To wybiórcze podejście do problematyki rozwoju regionalnego może jednak ograniczać zarówno wartość poznawczą, jak i praktyczną przydatność tego typu działań. Poprawność metodologiczna wymaga, by studia były prowadzone w odniesieniu do wszystkich szczebli taksonomii regionalnej i by, jednostki wszystkich szczebli były wykorzystywane w zarządzaniu rozwojem regionalnym
Description: The region can be taken and defined as the specific territorial area, were the extent is designated from arbitrarily established administrative and statistic borders. This interpretation seems to be the most effective from the practical point of view. Because of that, the majority of public statistic researches, is led by taking advantage of existing, legal structures. However a region can be singled out in more specific way, with taking into consideration various social and economic conditions. This unambiguity wakes up doubts on how unformalized are those objectively existing regions and if they should be used in regional and local development processes. Till now, the researchers' interests were mainly focused on macro regions e.g. provinces, microregions (group of communes), or on the local units' development e.g. communes and poviats. Practically, the utilization of spatial unit was closed in administrative borders. However, this selective approach to the regional development, can limit a cognitive value as well as practical use of this type of operations. It requires methodological correctness to be lead with reference to all rungs of regional taxonomy and that units of all rungs would be used in regional development management

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics