Przeglądaj Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 16 (89), 2011 według tytułu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 16 (89), 2011 według tytułu

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

 • Postuła, Marta; Podstawka, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Budżet zadaniowy w Polsce jako instrument New Public Management jest dopiero wdrażany na szczeblu państwa. Od 2012 będzie obowiązywał w województwach. Budżet zadaniowy jest narzędziem służącym do oceny efektów wydatkowania ...
 • Krawczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W dniu 20 lutego 2009 r. została uchwalona ustawa o funduszu sołeckim. Choć nie jest doskonała, to daje kolejny instrument rozwoju i stymulacji społeczności lokalnych. Powodzenie nowych regulacji w dużej mierze zależy ...
 • Szyjko, Cezary Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  We współczesnym globalnym świecie staje się coraz bardziej jasne, że różnice ponadnarodowych kultur wpływają zasadniczo na metody i styl w zarządzaniu. Dotyczy to metod zarządzania zasobami ludzkimi, stosunków pomiędzy ...
 • Niedziółka, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Region może być rozumiany i definiowany jako określony obszar terytorialny, którego zasięg wyznaczają arbitralnie ustalone granice administracyjne lub statystyczne. Taka interpretacja wydaje się najefektywniejsza z ...
 • Ciekanowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Złożoność i niepewność otoczenia firm sprawiają, iż w teorii i praktyce zarządzania firmą trwa ciągłe poszukiwanie koncepcji, służących budowaniu ścieżki rozwoju i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Ludzie dostarczają ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Każde przedsiębiorstwo, aby działać konkurencyjnie, musi dostarczać swój produkt w sposób ekonomiczny w czasie oczekiwanym przez klienta. System MRP II (Manufacturing Resource Planning) jest sprawdzonym narzędziem do ...
 • Świrska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  System subwencjonowania gmin należy traktować jako element wsparcia finansowego dla gmin, które nie są w stanie generować wystarczająco wysokich dochodów własnych. Jego podstawową funkcją jest też zmniejszanie dysproporcji ...
 • Krawczyk, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Artykuł dokonuje prezentacji organów odpowiedzialnych za wytyczanie i realizowanie polityki wyznaniowej PRL. Przedstawia strukturę, zakres kompetencji oraz sylwetki osób stojących na ich czele. Artykuł zawiera także analizę ...
 • Cielemęcki, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W artykule autor zarysowuje zmiany otoczenia, w którym funkcjonują współczesne organizacje. Uwypukla i charakteryzuje megatrendy mające najsilniejszy wpływ na te zmiany, a więc globalizację, postęp technologiczny, liberalizację ...
 • Demjaniuk, Regina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Upadek ZSRR w 1991 roku spowodował dezintegrację systemu polityczno-gospodarczego, który powstał w latach 20. ubiegłego wieku. Prawie siedemdziesięcioletni okres funkcjonowania państwa związkowego miał zasadniczy wpływ na ...
 • O'Sullivan, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W artykule powiązane zostały trzy zagadnienia: przywództwo, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz Public Relations, które w tej konfiguracji nie występują często. Związek ten nie jest jednak przypadkowy, ponieważ ...
 • Roguszczak, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Problem zatorów drogowych, potocznie nazywanych korkami, był i jest przedmiotem licznych analiz. Zjawisko to jest charakterystyczne dla wszystkich aglomeracji miejskich oraz dużych miast. Celem artykułu jest próba wskazania ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  System zarządzania jakością wspomaga zarządzanie w firmie. Wdrożenie go wiąże się z zaistnieniem w niej nowych kategorii pojęciowych, ustala i formalizuje procedury działań. System jest udokumentowany i dostosowany do ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Wzrost konkurencji na rynku ubezpieczeniowym spowodował, że jakość stała się zasadniczym czynnikiem uzyskania przewagi konkurencyjnej, wyznaczającym pozycję rynkową zakładu ubezpieczeń. Związane jest to nie tylko z ciągłą ...
 • Malinowski, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Bancassurance jest formą wymiany usług pomiędzy bankiem a zakładem ubezpieczeń, polegająca na wzajemnym oferowaniu produktów, ubezpieczeń klientom banku i produktów bankowych klientom zakładu ubezpieczeń

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto