Rachunek kosztów i korzyści jako metoda oceny projektów inwestycyjnych w infrastrukturę społeczną

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Rachunek kosztów i korzyści jako metoda oceny projektów inwestycyjnych w infrastrukturę społeczną
Tytuł równoległy: The Cost-Benefit Analysis as a method of assessing investment projects in the social infrastructure
Autor: Szot-Gabryś, Teresa
URI: http://hdl.handle.net/11331/795
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 21 (94) (2012), s. 95-111
Abstract: Celem funkcjonowania samorządu gminnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności w zakresie usług publicznych, w tym edukacji, kultury i rekreacji. Wymaga to zapewnienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury, takiej jak: domy kultury, biblioteki, hale sportowe, boiska, ścieżki rowerowe. Nakłady finansowe konieczne do poniesienia na budowę, a następnie utrzymanie obiektów infrastruktury społecznej są zazwyczaj duże, zaś usługi świadczone przez instytucje i organizacje nimi dysponujące są nieodpłatne. Zatem z finansowego punktu widzenia są to przedsięwzięcia nieopłacalne, ale niosą one za sobą istotne korzyści społeczne. W przypadku inwestowania w obiekty infrastruktury społecznej, do oceny zasadności przeprowadzenia danego projektu można posłużyć się metodą rachunku kosztów i korzyści, w której uwzględnia się nie tylko aspekty finansowe, ale też korzyści ekonomiczne i społeczne, jakie wywołuje dany projekt w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Zaprezentowana w artykule metodologia rachunku kosztów i korzyści jest wykorzystywana do oceny projektów przedkładanych do programów dotacji unijnych. Największą trudność w zaprezentowanej metodzie stanowi oszacowanie w mierniku pieniężnym przewidywanych korzyści ekonomicznych wywołanych przez wdrożenie projektu
Description: Fulfilling the collective needs of a local community in terms of public services, such as education, culture and recreation constitutes the objectives of the functioning of the county local government. This requires ensuring access to adequate infrastructure, such as community centres, libraries, football pitches and bicycle lanes. The financial outlay necessary to construct and then to maintain the social infrastructure buildings are usually considerable and the services offered which are based on these are free of charge. Thus, from a financial point of view these are unprofitable undertakings, but they bring relevant social benefits. In the case of investment in the social infrastructure, the method of the cost and benefit account that not only includes financial aspects, but also economic and social benefits that a given project involves in its social and economic environment, is used when assessing the legitimacy of a particular project. The Cost-Benefit Analysis methodology presented in the article is employed to assess the projects submitted within the EU funding scheme. Assessing predicted economic benefits created by implementing the project in terms of the money measure constitutes the greatest difficulty in the presented method

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics