Współczesne przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalnej konkurencji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Współczesne przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalnej konkurencji
Tytuł równoległy: Modern enterprises face the challenges of global competition
Autor: Kubik, Krystyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/779
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 19 (92) (2012), s. 33-49
Abstract: W artykule zaprezentowano współczesne przedsiębiorstwo i jego wyzwania związane z globalną konkurencją. Postępująca globalizacja stawia przed przedsiębiorstwami wiele wyzwań. Toczy się walka o utrzymanie przewagi konkurencyjnej, którą można osiągnąć kreatywnym działaniem, przedsiębiorczością, wprowadzaniem zmian i innowacji, a przede wszystkim wiedzą, jaką posiadają zasoby i ludzie danej organizacji. Szybkie reagowanie na zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu endogennym i egzogennym przedsiębiorstwa oraz ich antycypowanie wymaga profesjonalnego kierownictwa. Szczególna rola przypada menedżerom, którzy poza odpowiedzialnością za wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa odpowiadają za rozwój i dobro pracowników. Menedżer powinien być kreatywny, posiadać mądrość życiową, niezbędne umiejętności do wykorzystania talentów, jakie posiadają pracownicy i umieć wykorzystać szansę, jaką niesie globalizacja. O przewadze konkurencyjnej decyduje kapitał ludzki, dlatego też należy dbać i szanować każdego pracownika, bez względu na hierarchię ważności zajmowanego stanowiska
Description: In the article shows the modern enterprise and its challenges from global competition. Advancing globalization rises before those many challenges. There is a struggle to maintain competitive advantage, you can be creative, entrepreneurial activity, introduction of changes and innovation and, above all, they know they have the resources of the people in your organization. Responding quickly to changes that occur in an endogenous and an exogenous companies and their anticipation requires a professional management. The specific role managers. Who outside of the responsibility for the economic performance of the company are responsible for the development and well-being of employees? Manager should be creative, have the wisdom of life, the necessary skills to use the talents of workers and be able to take advantage of the opportunity that is globalization. The prevalence of competitive human capital determines, therefore, care and respect of each employee, regardless of the order of priority of occupied position

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics