Global encounter. Rivarly between Islamic State and Al-Qaeda over the supremacy of the global jihadist movement

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Global encounter. Rivarly between Islamic State and Al-Qaeda over the supremacy of the global jihadist movement
Tytuł równoległy: Globalne starcie : rywalizacja Państwa Islamskiego z Al-Kaidą o hegemonię nad ruchem dżihadystowskim
Глобальное столкновение. Конкуренция между исламским государством и Aль-каидой в вопросе о гегемонии над движением джихада
Autor: Stempień, Marta
URI: http://hdl.handle.net/11331/761
Date: 2015
Źródło: Myśl Ekonomiczna i Polityczna. Nr 3 (50) 2015, s.198-218
Abstract:
 
Celem artykułu jest porównanie Państwa Islamskiego i Al-Kaidy, wykazanie podobieństw łączących oraz różnic dzielących obie organizacje. Główną hipotezą badawczą jest założenie, że Państwo Islamskie różni się od Al-Kaidy przede wszystkim tym, że priorytetowym celem organizacji jest ustanowienie państwa islamskiego, opartego na zasadach szariatu. Założenie to jest częścią strategii ustanowionej przez zmarłego przywódcę duchowego grupy – Abu Musaba az-Zarkawiego. Pomimo, że ostateczny cel strategiczny Al-Kaidy jest obecnie zbieżny z działaniami Państwa Islamskiego, to metody działania Al-Kaidy opracowane pod przewodnictwem Osamy bin Ladena skoncentrowane są na destabilizacji Zachodu oraz wsparciu muzułmańskich ruchów wyzwoleńczych. Z kolei Państwo Islamskie koncentruje się na likwidacji apostatycznych reżimów w świecie arabskim oraz ustanowieniu kalifatu. Obecnie owa odmienność perspektyw przywódców obu organizacji terrorystycznych, pomimo wielu podobieństw w kwestiach ideologicznych, doprowadziła do rywalizacji obu ugrupowań o hegemonię nad globalnym ruchem dżihadystowskim.
 
Целью статьи является сравнение Исламского государства и Аль-Каиды, определение объединяющих сходств и разделяющих различий между этими двумя организациями. Главной исследовательской гипотезой является пред- посылка, что Исламское государство отличается от Аль-Каиды прежде всего тем, что приоритетной целью организации является создание исламского государства, основанного на принципах шариата. Данная предпосылка явля- ется частью стратегии, разработанной покойным духовным лидером группы – Абу Мусаба аз Заркави. Несмотря на то, что окончательная стратегическая цель Аль-Каиды в настоящее время совпадает с деятельностью Исламского государства, методы действий Аль-Каиды, разработанные под руководством Осамы Биль-Ладена, концентрируются на дестабилизации Запада и поддер- жке мусульманских освободительных движений. В свою очередь, Исламское государство концентрируется на ликвидации апостатичеких режимов в араб- ском мире и установлении халифата. В настоящее время это несходство перспектив лидеров обеих террористических организаций, несмотря на мно- жество сходных моментов в идеологических вопросах, привело к конкурен- ции обеих группировок в борьбе за гегемонию над глобальным движением джихада.
 
Description: The aim of the article is the comparison of Islamic State and al-Qaeda, demonstrating similarities and differences between the two organisations. The main hypothesis of the research is the assumption that the Islamic State is different from al-Qaida primarily due to the fact that the main purpose of the organisation activity is to establish an Islamic state based on Sharia principles. This assumption is part of the strategy established by the deceased spiritual leader of the group - Abu Mus'ab az-Zarqawi. Despite the fact that the final strategic goal of al-Qaeda is now convergent with that of the Islamic State, al-Qaeda's methods of operation developed under the leadership of Osama bin Laden focused on the destabilisation of the West and the Muslim support of liberation movements. In turn, the Islamic State focuses on the elimination of apostate regimes in the Arab world and establishment of the Caliphate. Currently the diversity of perspectives of leaders of both terrorist organisations, despite many similarities in the ideological issues, has led to a rivalry between the two factions for hegemony over the global jihadist movement

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics