Wdrażanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wdrażanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Tytuł równoległy: The Implementation of Management Control in the Public Finance Sector Units
Autor: Sławińska, Joanna
URI: http://hdl.handle.net/11331/729
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 24 (97) (2013), s. 433-447
Abstract: Opracowanie ma na celu zaprezentowanie rozwiązań związanych z wdrażaniem kontroli zarządczej w sektorze publicznym. Funkcjonująca w polskiej administracji kontrola zarządcza stanowi narzędzie wspomagające procesy zarządzania. Przedmiotowa kontrola jest definiowana jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; skuteczności i efektywności działania; wiarygodności sprawozdań; ochrony zasobów; przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; efektywności i skuteczności przepływu informacji. Celem przedmiotowego opracowania jest odpowiedź na pytanie: czy kontrola zarządcza została wdrożona w polskiej administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi regulacjami, standardami? Przedmiotowy problem jest rozpatrywany w oparciu o kryteria legalności i skuteczności. W opracowaniu przedstawione zostały modele kontroli zarządczej (kontroli wewnętrznej) stosowane w Stanach Zjednoczonych oraz większości krajów Unii Europejskiej, modele kontroli finansowej oraz kontroli zarządczej funkcjonujące w polskiej administracji, a także wyniki badań związanych z wdrażaniem ww. kontroli. Mając na uwadze fakt, iż skuteczność działania i osiąganie rezultatów jest coraz istotniejsze nie tylko w sektorze prywatnym ale także w sektorze publicznym, przewidywany jest dalszy rozwój i doskonalenie systemów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej jest istotne także ze względu na wzmocnienie odpowiedzialności instytucji publicznych za podejmowane decyzje, realizowane zadania oraz wydatkowane środki publiczne
Description: The study was designed to demonstrate the solutions related to the implementation of management control in the public sector. Management control in Polish administration is a tool to support management processes. The control is defined as all measures taken to ensure that the goals and objectives are realized in a manner which is consistent with the law, efficient, cost-effective and timely. The objective of the management is to ensure, in particular, compliance of the unit with the law and internal procedures, efficiency and effectiveness, reliability of the reports, resource protection, observance and promotion of the principles of ethical conduct, efficiency and effectiveness of information flow.The aim of this study is to answer the question: has management control been implemented in Polish public administration in accordance with applicable regulations and standards? This issue is considered on the basis on the criteria of legality and effectiveness. The study presents the model of management control (internal control) used in the United States and most European Union countries, models of financial control and management control in Polish administration, as well as the results of the studies related to the implementation of the above-mentioned control. Bearing in mind that the effectiveness and achievement of results are increasingly important not only in the private sector but also in the public sector, further development and improvement of management control systems in the public administration is expected . The proper functioning of management control is also important to strengthen the accountability of public institutions for their decisions, the implementation of tasks and expenses from public funds

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics