Nadzór finansowy w Unii Europejskiej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Nadzór finansowy w Unii Europejskiej
Tytuł równoległy: Financial Supervision in the European Union
Autor: Łepecki, Jacek
URI: http://hdl.handle.net/11331/721
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 24 (97) (2013), s. 169-176
Abstract: Unia Europejska tworząc na swym obszarze jednolity rynek finansowy wzbudziła nowe ryzyka. Wynikały one między innymi z działalności na rynku finansowym, prowadzonej w sposób nieskrępowany na terenie całej UE (przejawiającej się przede wszystkim swobodą transferu płatności i kapitału). Kryzys, który miał miejsce w latach 2007-2009 obnażył wiele słabości i luk w nadzorze finansowym Unii Europejskiej. Pokazał, że ryzyka nie zostały w porę wykryte, a nadzór nie był skuteczny. Dlatego też, aby przeciwdziałać takim sytuacją w przyszłości, powstała nowa koncepcja/struktura europejskiego nadzoru finansowego. Zadaniem jej jest działanie w sposób skoordynowany i skuteczny, wykrywający w porę zagrożenia tak aby skutecznie na nie reagować. W artykule podjęto próbę przedstawienia znaczenia nadzoru finansowego w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej
Description: The European Union in its area by creating a single financial market has raised new risks. They resulted, inter alia, of financial market activity, conducted in freely throughout the EU (which is manifested above all the freedom to transfer payments and capital). The crisis, which took place in 2007-2009 has exposed many weaknesses and vulnerabilities in the financial supervision of the European Union. He showed that the risks were not detected in time and supervision was not effective. Therefore, to prevent such situations in the future, a new concept / structure of the European financial supervision. Its task is to act in a coordinated and effective way to detect threats in time to respond effectively. This article attempts to present the importance of financial supervision in the context of the functioning of the European Union

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics