Czy budżetowanie zadaniowe w polskich jednostkach sektora finansów publicznych przynosi oczekiwane rezultaty?

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Czy budżetowanie zadaniowe w polskich jednostkach sektora finansów publicznych przynosi oczekiwane rezultaty?
Tytuł równoległy: Does Performance Budgeting in Polish Public Sector Bring Expected Results?
Autor: Waściński, Tadeusz; Bienias, Dorota
URI: http://hdl.handle.net/11331/709
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 24 (97) (2013), s. 43-55
Abstract: Doświadczenia europejskiego sektora finansów publicznych we wprowadzaniu budżetowania zadaniowego wskazują, że samo ujęcie planu wydatków i kosztów w układ zadaniowy (w tzw. budżet prezentacyjny) nie przynosi oczekiwanych rezultatów, tj. podnoszenia efektywności, skuteczności świadczenia usług publicznych oraz usprawnienia funkcjonowania instytucji publicznych. Po pierwszych latach wdrażania budżetu zadaniowego w polskim podsektorze rządowym można stwierdzić, że niezbędne są daleko idące zmiany: przejście z sektorowych zasad zarządzania na zarządzanie zadaniowe, przedefiniowanie celów, poprawa systemu mierników i wreszcie ocena efektywności i skuteczności budżetu. Proces ten może trwać wiele lat, jednak dopiero po jego przeprowadzeniu możliwe będzie osiągniecie podstawowego celu budżetowania zadaniowego: powiązanie uzyskiwanych efektów z alokacją zasobów. Bez dążenia do budżetu efektywnościowego, budżetowanie zadaniowe jest jedynie kolejną uciążliwą dla służb finansowych procedurą przenoszenia tradycyjnie ujmowanych wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach do dokumentu wykonawczego, o niewielkim znaczeniu dla gospodarowanie środkami. W artykule podjęto próbą oceny dotychczasowych doświadczeń w planowaniu i wdrażaniu budżetu zadaniowego państwa dla wybranej Funkcji 17. "Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju" pod względem kryteriów skuteczności i trafności
Description: The experience of the European public sector in the implementation of performance budgeting suggests, that only approach to plan expenditure and costs in system task (presentational performance budgeting) does not bring desired results, such as improving the efficiency, effectiveness of public services and improvement the public institutions. After the first years of implementation of performance budgeting in the Polish government sub-sector can be concluded that we need the necessary changes: the transition from sectoral management to task management, redefining the goals, improving system of measures and finally, the evaluation of the efficiency and budgeting effectiveness. This process can take many years, but only after its completion will be possible to achieve the main objective of budgeting: directly linking performance results to funding. Without aiming to the direct performance budgeting, it is nothing more onerous procedure for accountants to transfer traditionally recognized expenses from sections, chapters and paragraphs to the executive to documents, with a little importance for the management of fund

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics