Kompetencje pracowników źródłem sukcesu podmiotów leczniczych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kompetencje pracowników źródłem sukcesu podmiotów leczniczych
Tytuł równoległy: Employee competence as a source of medicinal agents' success
Autor: Rasińska, Renata; Nowakowska, Iwona
URI: http://hdl.handle.net/11331/703
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 25 (98) (2013), s. 259-268
Abstract: Wiedza i kompetencje pracowników są postrzegane jako cenne komponenty kapitału ludzkiego organizacji i dlatego zdobycie umiejętności właściwego zarządzania kompetencjami pracowników jest ważnym zadaniem dla menedżerów również w przypadku podmiotów leczniczych. Elementy sprzyjające sukcesowi to ciągły rozwój przedsiębiorstwa, zasoby, procesy i otoczenie. W przypadku podmiotów leczniczych należy zwrócić uwagę na korzyści nakierowane na pracowników (możliwość stworzenia zgranego zespołu) lub klienta (satysfakcja klientów, możliwość zaspokojenia jego potrzeb). Zasoby niematerialne są tak samo ważne jak materialne, a zasoby ludzkie są w tym przypadku kluczem do sukcesu. Bardzo ważna jest także motywująca rola konkurencji, a także poszukiwanie możliwości nawiązywania partnerstwa. Stworzenie dobrego, zaufanego zespołu jest dla wielu firm miernikiem sukcesu. Praca powinna zachęcać pracowników do rozwoju, dlatego coraz więcej specjalistów zajmujących się rozwojem organizacji i ich pracowników wskazuje na konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Rozwój zasobów pracowników realizuje się m.in. przez różnorodne formy szkolenia poszerzające wiedzę, umiejętności i kształtujące zachowania pracowników oraz planowanie i realizację indywidualnych karier zawodowych. Promocja aktywnej postawy przedsiębiorców w zakresie szkoleń jest kluczowa w procesie popularyzacji programów zarządzania kadrą pracowniczą
Description: The knowledge and competence of employees are seen as valuable components of a human capital of an organization and therefore, obtaining the ability for proper management of workers' competencies is an important task for managers in the case of medicinal agents. Elements conducive to success are: continuous company development, resources, processes and environment. In the case of medicinal agents attention should be drawn to the benefits aimed at employees (the possibility of creating a harmonious team) or customers (customer satisfaction, the ability to satisfy their needs). Intangible assets are as important as the material and human resources and, in this case, they are the key to success. Also very important is the motivating role of competition, as well as searching for the possibility to establish partnerships. The creation of a good trusted team is, for many companies, a measure of success. The work should encourage employees to develop, and thus more and more specialists who are interested in the development of organization and their employees indicate the needs of constantly raising qualification. The development of employee resources is implemented by various forms of training that expand knowledge, skills and shape the behaviuor of employees, as well as planning and realization of individual professional careers. The promotion of an active attitude towards training is crucial in the process of popularizing programmes of employee management

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics