Efektywność w zarządzaniu kapitałem intelektualnym na przykładzie wybranych sektorów

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Efektywność w zarządzaniu kapitałem intelektualnym na przykładzie wybranych sektorów
Tytuł równoległy: Efficiency in intellectual capital management based on selected sectors
Autor: Skowron, Paweł
URI: http://hdl.handle.net/11331/694
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 25 (98) (2013), s. 329-344
Abstract: W artykule zaprezentowano metody służące oszacowaniu wartości niematerialnych w wybranych przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należących do dwóch sektorów: paliwowego i motoryzacyjnego. W niniejszym opracowaniu wskazano w jaki sposób wartości niematerialne tworzą wartość dodaną dla organizacji. W tym celu zastosowano dwa wskaźniki służące szacowaniu wartości niematerialnych, a mianowicie: VAICTM (Value Added Intellectual Coefficient) - intelektualny wskaźnik wartości dodanej oraz wskaźnik q-Tobina. Na podstawie dostępnych informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych badanych przedsiębiorstw autor dokonał analizy kształtowaniu się tych wskaźników za lata 2007-2011
Description: This paper presents a method for measuring the value of intangible assets in selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange which belong to two sectors: fuel and automotive industries. In this study author identifies how intangibles create added value for the organization. For that purpose the two indicators being used for estimating intangible assets, are: VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) - the intellectual indicator of the value added and the q-Tobina indicator. Based on available information included in financial statements of examined enterprises the author made analysis for forming these indicators in the years 2007-2011

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics