Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej : ocena skuteczności walki z bezrobociem na przykładzie PUP w Koszalinie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej : ocena skuteczności walki z bezrobociem na przykładzie PUP w Koszalinie
Tytuł równoległy: Grants to start a business : assess the effectiveness of the fight against unemployment for example PUP in Koszalin
Autor: Nadolna, Emilia; Granosik, Beata
URI: http://hdl.handle.net/11331/666
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 26 (99) (2013), s. 211-223
Abstract: Polska przystępując do Unii Europejskiej musiała dostosować regulacje prawne dotyczące polityki rynku pracy. W 2004 roku weszła w życie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadziła podział na usługi i instrumenty rynku pracy. Dotacje Funduszu Pracy przeznaczone na podejmowanie działalności gospodarczej na terenie całego kraju stały się istotnym bodźcem do zakładania działalności gospodarczych. Celem badania jest próba dokonania oceny skuteczności instrumentu aktywnej polityki rynku pracy, jakim jest przyznanie jednorazowo osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej w latach 2010-2012 na przykładzie PUP w Koszalinie. W opracowaniu postawiono tezę, iż środki z Funduszu Pracy PUP w Koszalinie przyznawane na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym są skutecznym i efektywnym instrumentem aktywnej polityki rynku pracy. Przy ocenie wspomnianej skuteczności posłużono się wewnętrznymi dokumentami, sprawozdaniami pochodzącymi z PUP Koszalin i WUP Szczecin oraz opracowaniami MPiPS. W badaniu wykorzystano wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej. Słowa kluczowe: instrument aktywnej polityki rynku pracy, środki Funduszu Pracy, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, procedura uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, efektywność zatrudnieniowa i kosztowa
Description: Poland joined the European Union had to adjust regulations on labor market policies. In 2004, the Act on employment promotion and labor market institutions, which introduced the division of services and labor market instruments. Subsidies for Employment Fund to undertake economic activities throughout the country, have become an important stimulus for the establishment of economic activities. The aim of the study is an attempt to assess the effectiveness of an instrument of active labor market policy, which is a one-off grant of unemployed people to take up economic activities in the years 2010-2012 on the example of the PUPs in Koszalin. In developing a thesis that agents from the Labour Fund PLO in Koszalin granted to start a business unemployed are an efficient and effective instrument of active labor market policies. When assessing the effectiveness of that was used internal documents, reports coming from the PUP Koszalin and Szczecin VLO and studies MLSP. The study used indicators of employment effectiveness and cost

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics