Zasoby i opłacalność produkcji energii odnawialnej w Polsce

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zasoby i opłacalność produkcji energii odnawialnej w Polsce
Tytuł równoległy: Resources and profitability of renewable energy resources in Poland
Autor: Podstawka, Marian; Podstawka, Urszula
URI: http://hdl.handle.net/11331/651
Date: 2013
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 26 (99) (2013), s. 21-30
Abstract: Struktura nośników energii w Polsce wykorzystywanych do energii elektrycznej znacznie rożni się od tej w wysoko rozwiniętych państwach. Aktualnie prawie 95% energii elektrycznej w naszym kraju produkowane jest z węgla kamiennego i brunatnego. Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz przepisy unijne sprawiają, że istnieje konieczność większego wykorzystania innych źródeł energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii (OZE). W 2010 r. najwięcej wyprodukowano energii elektrycznej z biomasy (53,1%), następnie z wykorzystania wody (26,8%) oraz wiatru (16,7%). Jeśli chodzi o produkcję energii z biogazu, to jej znaczenie jest niewielkie. W analizowanym roku energia ta stanowiła zaledwie 3,3% ogółu energii wyprodukowanej z OZE. Aktualnie najniższym kosztem produkcji energii elektrycznej (ok. 370 zł/MWh) charakteryzują się elektrownie węglowe. Produkcja energii elektrycznej z OZE jest nieco droższa (ok. 400 zł/MWh). Energia pozyskiwana z elektrowni węglowych będzie napotykać na coraz większe trudności z tytułu nabywania uprawnień do emisji dwutlenku wegla. Wobec tego rysuje się perspektywa produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Energetyka oparta na tych źródłach nie produkuje odpadów, nie niszczy środowiska, oprócz tego produkcja energii elektrycznej z OZE wpływa korzystnie na rozwój lokalny. Szczególnie ważna jest produkcja energii elektrycznej z biogazu przez tego rodzaju elektrownie. Wynika to z faktu, iż takie elektrownie wykorzystują do produkcji energii odpady komunalne, przemysłu spożywczego, produkcji rolniczej, wspierają proekologiczną politykę UE. Dodatkowo zmniejszają bezpośrednio i pośrednio zanieczyszczenie środowiska. Aktualnie funkcjonują w Polsce 34 elektrownie produkujące energię z biomasy o łącznej zdolności produkcyjnej wynoszącej prawie 40 MWe
Description: Structure of energy carriers in Poland used for electricity differs from that in highly developed countries significantly. Currently almost 95% of electricity in our country is produced from coal and lignite. An increasing demand for electricity as well as European law result in the need of making more use of other energy resources including renewable energy sources (OZE). In 2010 the largest part of energy was produced from biomass (53,1%), followed by water (26,8%) and wind (16,7%). When it comes to energy production from biogas, its significance is low. In the analyzed year this kind of energy represented only 3,3% of the whole energy produced with OZE. Currently, the lowest cost of electricity production (370 PLN/MWh) characterizes coal power stations. Production of electricity using renewable sources of energy is a little bit more expensive (approximately 400 PLN/MWh). Energy produced by the coal power stations will meet more and more difficulties caused by the acquisition of rights to emit the carbon dioxide. As a result, there is a prospect of production of energy using its renewable sources. Power sector based on these resources does not produce waste, does not destroy environment and besides has a positive impact on local development. Production of energy using biogas is especially important. It follows from the fact that these power stations use in energy production both municipal, food industry and agricultural production waste, and support pro-ecological policy of European Union. In addition they both directly and indirectly reduce pollution. There are 34 bio-mass power stations currently operating in Poland with total capacity of almost 40MWh

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics