Budżet w układzie zadaniowym w samorządach gminnych : determinanty wdrożenia

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Budżet w układzie zadaniowym w samorządach gminnych : determinanty wdrożenia
Tytuł równoległy: Budget in Sentence Arrangement in Commune Self-Governments : Determinants of the Implementation
Autor: Kozłowski, Andrzej; Czaplicka-Kozłowska, Iwona Zofia
URI: http://hdl.handle.net/11331/634
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 27 (100) (2014), s. 85-95
Abstract: Od zarania dziejów i czasu pierwszych prób tworzenia organizacji obywatelskich przejmujących na siebie obowiązek realizacji potrzeb mieszkańców, których sami nie mogą sobie zapewnić, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, można zaobserwować ścieranie się dwóch koncepcji utworzenia samorządów terytorialnych. Z jednej strony koncepcji opowiadającej się za przekazaniem takim związkom publicznym większego obszaru uprawnień i z drugiej strony pozostawienie ich przede wszystkim jednostkom/obywatelom. Także w nauce od wielu lat toczy się dyskusja o relacjach i roli poszczególnych elementów, w tym przede wszystkim obywateli/suwerena z jednej strony i z drugiej organów władzy i administracji publicznej (polityków) oraz szeroko rozumianej biurokracji i pracowników sektora publicznego w państwie. W obrębie tej dyskusji podkreśla się rolę lokalnej polityki finansowej, jako miernika rozwoju, ale też czynnika powszechnej społecznej edukacji. Albowiem wdrożenie czytelnych zasad lokalnej polityki finansowej, zasad opierających tę politykę na planowaniu wieloletnim w układzie zadaniowym, spełnia realizację wielu funkcji nowoczesnego planowania lokalnego. Zwrócenie uwagi na te właśnie kwestie, i w ich obrębie występujące relacje, ma w prezentowanym opracowaniu i opinii autorów podstawowe znaczenie w dyskusji nad wdrożeniem w sektorze publicznym transparentnych metod zarządzania, w tym zarządzania publicznymi zasobami finansowymi
Description: From history and the time the first attempts to create civil organisations taking on responsibility for the implementation of needs, which they themselves may not ensure the, including primarily safety external and internal, can be observed abrasion to the two concepts of the creation of a local and regional authorities. On the one hand the concept of arguing for the transfer of the unions public a larger area powers and on the other hand, leaving them individuals / citizens. Also in science from many years there is a discussion about relations and the role of individual elements, in this first of all citizens / of overlord on the one hand, and on the other authorities and public administration (politicians) and the broad sense bureaucracy and public sector employees in the country. Within this discussion emphasise the role of local financial policy as the meter of development and also a factor of the universal social education. Because clear rules for the implementation of the local financial policy, rules for the agreement-based this policy on the multiannual programming in the activity-based / sentence arrangement meets the implementation of the many functions of a modern local planning. Drawing attention to precisely these issues and within them occurring relationship is behind the development and opinion of the authors of the fundamental importance in the discussion of the implementation in the public sector transparent management methods, including the management of public financial resources

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics