Struktury terytorialne Polski i Ukrainy

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Struktury terytorialne Polski i Ukrainy
Tytuł równoległy: Territorial structure of Polish and Ukrainian
Autor: Fiedorowicz, Kazimierz
URI: http://hdl.handle.net/11331/580
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 28 (101) (2014), s. 75-84
Abstract: W pracy przedstawiono porównanie poziomu podziałów terytorialnych Polski i Ukrainy oraz porównanie zróżnicowania regionalnego występującego w obu krajach. Porównanie to przeprowadzono w ramach badań nad kompatybilnością gospodarek narodowych tych obu krajów. Prowadzono analizę porównawczą obu struktur terytorialnych dla trzech poziomów struktury, poziomu regionalnego, lokalnego i poziomu miejscowego. Stwierdzono występowanie dużych podobieństw tych struktur. Następnie porównano zróżnicowania regionalne dla wskaźników dotyczących urbanizacji, przedsiębiorczości, eksportu oraz dochodu narodowego wytworzonego i wykorzystanego. Stwierdzono, ze zróżnicowania regionalne tych wskaźników w Ukrainie są dwukrotnie większe niż w Polsce. Starano się określić przyczyny tych zróżnicowań. Pozwoliło to na postawienie próby syntetycznej oceny zróżnicowania struktury terytorialnej obu krajów. Wynika z niej, że struktury terytorialne w obu krajach w zakresie oceny jakościowej są podobne, a w zakresie oceny ilościowej różnią się między sobą. Dla podstawowego miernika, jakim jest PKB wytworzony/1 mieszkańca, skrajne różnice regionalne w obu krajach wynoszą jak 10 (województwo mazowieckie) do 1 (obwód czerniejowicki).
Description: This paper presents a comparison of the levels of territorial divisions Polish and Ukrainian and comparison of regional differences occurring in both countries. This comparison was carried out in the framework of research on the compatibility of national economies of the two countries. Carried out a comparative analysis of both territorial structures for the three levels of the structure, the regional, local and local level. The occurrence of major similarities of these structures. Then compared regional differences for indicators of urbanization, entrepreneurship, exports and national income produced and used. It was found that regional variations of these indicators in Ukraine are twice higher than in Poland. Efforts were made to identify the causes of these differences. This allowed the place trying to diversify the structure of a synthetic assessment of Territorial both countries. It shows that the territorial structures of the two countries in the field of qualitative evaluation are similar, and the evaluation of quantitative differ. For a basic meter, which is the GDP produced / 1 inhabitant, extreme regional differences in the two countries are like 10 to 1.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics