Równoważenie budżetu państwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Równoważenie budżetu państwa
Tytuł równoległy: Balancing the state budget
Autor: Fiedorowicz, Kazimierz
URI: http://hdl.handle.net/11331/579
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 28 (101) (2014), s. 57-73
Abstract: Jednym z głównych obecnych priorytetów w polityce gospodarczej państwa jest uzyskanie równowagi w finansach publicznych. Jest to dążenie do obniżenia deficytu w budżecie państwa do poziomu 1% PKB w 2015 r. oraz zahamowanie wzrostu długu publicznego na poziomie 800 mld zł. Towarzyszy temu wysoka niepewność, dotycząca przyszłego wzrostu gospodarczego. Utrudnia to uzyskanie pożądanej równowagi budżetu. Uzyskiwaniu równowagi w budżecie sprzyjać będzie wdrażanie szeregu działań. Są to działania, których wdrożenie zwiększyłoby dochody do budżetu państwa i zmniejszyłoby wydatki z budżetu. Są to działania aktywizujące, ujednolicające, wydłużające i standaryzujące prowadzenie działalności gospodarczej. Wdrażanie działań równoważących budżet jest uwarunkowane poglądami społecznymi i reprezentujących społeczeństwo partii politycznych. Oceniono, w jakim stopniu poglądy prawicowe, centrowe i lewicowe, mogą sprzyjać wdrażaniu tych działań. Najbardziej sprzyjającymi poglądami dla wdrożeń równoważących budżet państwa, są poglądy prawicowe. Umiarkowanie im sprzyjają poglądy centrowe. Najmniej sprzyjającymi są poglądy lewicowe. Wobec braku w Polsce prawicowych partii politycznych, trudno będzie wdrożyć działania równoważące budżet. Stąd nie będzie łatwe uzyskanie w najbliższych latach zrównoważonego budżetu, ze względu na występujące uwarunkowania. Sprzyjać równoważeniu budżetu będą nasilające się zjawiska wywołujące trwały wzrost gospodarki. Są to rosnący kapitał ludzki, coraz to sprawniejsze państwo, coraz lepsze funkcjonowanie rynku oraz poprawa infrastruktury
Description: One of the current priorities in the economic policy of the country is to achieve a balance in public finances. It is the desire to reduce the deficit in the state budget to 1% of GDP in 2015., And inhibition of growth of public debt at 800 billion zł. This is accompanied by high uncertainty about future economic growth. This makes it difficult to obtain the desired balance the budget. Achieving a balance in the budget will contribute to the implementation of a number of activities. These are activities whose implementation would increase revenues to the state budget and reduce spending from the budget. These activities are activating, harmonizing, standardizing and extending business activities. Implementation of the budget-balancing action is conditioned by the views of the social and political parties representing the public. Rated the extent to which the views of right-wing, centrist and leftist, may contribute to the implementation of these activities. The most favorable views for deployment balancing the state budget, are right-wing views. Moderately their favor centrist views. The least favorable are leftist. In the absence of the Polish right-wing political parties, it will be difficult to implement budget balancing act. Hence will not be easy to achieve in the coming years, a balanced budget, due to the existing conditions. Favor balancing the budget are escalating phenomenon causing sustained growth of the economy. They are growing human capital, more and more efficient state, more and better functioning of the market and improving infrastructure.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics