Narzędzia wspomagające proces zarządzania wiedzą i bezpieczeństwem ekonomicznym w organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Narzędzia wspomagające proces zarządzania wiedzą i bezpieczeństwem ekonomicznym w organizacji
Tytuł równoległy: Tools supporting the process of knowledge management and economic security in the organization
Autor: Wyrębek, Henryk
URI: http://hdl.handle.net/11331/572
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 227-240
Abstract: Zarządzanie wiedzą jest powszechnie uznaną dyscypliną szczegółową w ramach ogólnej nauki o zarządzaniu. Jednak koncepcja ta charakteryzuje dużym zróżnicowaniem, nie ma w niej jednego dominującego podejścia mówiącego, jak zarządzać wiedzą i ogólnie uznawanego sposobu rozumienia przedmiotu zarządzania, jakim jest wiedza. Ponadto zróżnicowane są także ujęcia istoty zarządzania wiedzą. Można przyjąć, iż informacje, wiedza oraz kompetencje, w ramach danej jednostki czasu, łączenia sprzeczności strategicznych oraz wykorzystania posiadanego kapitału intelektualnego są podstawowymi założeniami do budowy przewagi konkurencyjnej w ramach zarzą- dzania bezpieczeństwem ekonomicznym. W artykule przedstawiono wybrane narzędzia wspomagające proces zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym, a od strony empirycznej narzędzia zarzą- dzania wiedzą stosowane w przedsiębiorstwie. Podjęto się zbadania następującego problemu: czy narzędzia zarządzania wiedzą można wykorzystać w procesie zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym? Do zbadania postawionego problemu w przedsiębiorstwie zastosowano metodę sonda- żu diagnostycznego.
Description: Knowledge management is a widely recognized discipline and specific part of the overall management science. However, the concept is characterized by great diversity, it has no single dominant approach by the speaker on how to manage knowledge and understanding of generally recognized object management, which is knowledge. In addition, there are also different examples of essence of knowledge management. It can be assumed that the information, knowledge and competencies within a given unit of time, combining strategic contradictions and exploiting existing intellectual capital are the basic assumptions to build a competitive advantage in the management of economic security. This article presents some of the tools supporting the process of economic security management, and from the empirical knowledge management tools used in the enterprise. Undertaken to investigate the following problem: whether knowledge management tools can be used in the management of economic security? To investigate the given problem in the enterprise a diagnostic survey method was used

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics