Metody wyboru rynków docelowych w strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Metody wyboru rynków docelowych w strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa
Tytuł równoległy: Methods for selecting target markets in the strategy of internationalization of the company
Autor: Limański, Andrzej
URI: http://hdl.handle.net/11331/563
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 113-128
Abstract: W procesie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa bardzo ważną decyzją strategiczną jest wybór rynków docelowych na podstawie wyników analizy segmentacyjnej. Badania segmentacyjne traktować należy jako podstawowy wyznacznik orientacji rynkowej przedsiębiorstwa międzynarodowego. Konieczność prowadzenia tego rodzaju badań wynika z ogromnej różnorodności uwarunkowań działalności na rynkach zagranicznych. Międzynarodowa segmentacja rynku jest przy tym zadaniem znacznie bardziej złożonym w porównaniu z segmentacją rynku krajowego, obejmującym odpowiednie działania w ramach makrosegmentacji (określanej jako segmentacja pierwotna) i mikrosegmentacji (segmentacja wtórna). Makrosegmentacja polega na identyfikacji specyficznych segmentów w postaci grup krajów, a istotą następującej po niej mikrosegmentacji jest identyfikacja w wybranych krajach grup nabywców o jednorodnych właściwościach i podobnych zachowaniach. Efektem końcowym międzynarodowej segmentacji rynku powinno być rozpoznanie tzw. segmentów transnarodowych, obejmujących jednorodne grupy nabywców w przekroju międzynarodowym. W procesie międzynarodowej segmentacji rynku można wykorzystać różne metody wyboru rynków docelowych, np. metody analityczne oraz metody portfelowe. Metody analityczne polegają na wyborze wskaźników charakteryzujących porównywane kraje, ustaleniu wartości granicznych tych wskaźników oraz wyeliminowaniu z dalszej analizy krajów najmniej atrakcyjnych z punktu widzenia założeń strategii przedsiębiorstwa. Szerokie zastosowanie w badaniach segmentacyjnych, których celem jest grupowanie rynków zagranicznych pod kątem ich atrakcyjności, mają również metody portfelowe, opisujące określone portfele (zestawy) działalności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, takie jak struktura produkcji czy struktura rynków zbytu
Description: A very important strategic decision in the process of internationalization of the company is the selection of target markets based on the results of the segmentation analysis. Segmentation studies should be treated as a basic determinant of market orientation of an international company. The need for this kind of research results from a huge variety of determinants concerning the activity in foreign markets. International market segmentation is a much more complex task than the segmentation of the domestic market, including appropriate actions under macrosegmentation (referred to as primary segmentation) and microsegmentation (secondary segmentation). Macrosegmentation is based on identifying specific segments in the form of groups of countries, whereas the focus of the subsequent microsegmentation is on identifying groups of buyers of homogeneous properties and similar behaviour in selected countries. The final result of international market segmentation should be recognition of the so-called transnational segments, including homogeneous groups of buyers in the international section. In the process of international market segmentation different methods of selecting target markets can be used, e.g., analytical methods and the methods of portfolio. Analytical methods rely on selection of indicators characterizing the compared countries, determination of the limits of these indicators and elimination from further analysis the least attractive countries in the view of the company's strategy.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics