Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego
Tytuł równoległy: An alternative model of measuring human capital
Autor: Kozioł, Wojciech
URI: http://hdl.handle.net/11331/562
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 103-112
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie alternatywnego modelu kapitału ludzkiego oraz możliwości zastosowania w ekonomii i zarządzaniu. Model ten stanowi rozwinięcie ogólnego modelu kapitału wykorzystującego tradycyjne zasady pomiaru obowiązujące w rachunkowości. Połączenie tych zasad rachunkowości z odkryciem stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu (stanowiącej w modelu czynnik dyskontujący) pozwala na dokładny pomiar kapitału oraz indywidualnego kapitału ludzkiego. Opis modelu kapitału ludzkiego został poszerzony o porównanie go z klasycznymi modelami kapitału ludzkiego, m.in. koncepcją kapitału ludzkiego Beckera i Shultza. Artykuł zawiera również prezentację zasad opłacenia kapitału ludzkiego. Zasady te wynikają z natury kapitału i kapitału ludzkiego. Przedstawiona metoda pomiaru oraz zasady właściwego opłacenia kapitału ludzkiego znajdują zastosowanie w ekonomii i zarządzaniu. W szczególności pozwalają na rozwiązanie szeregu ważnych kwestii płacowych takich, jak płaca minimalna, adekwatne nierówności płacowe w gospodarce, płace w sektorze publicznym, jak również mogą stanowić podstawę systemów wynagradzania przedsiębiorstw. Stanowią tym samym alternatywę dla dominującej w literaturze ekonomicznej nadrzędnej roli rynku pracy w kształtowaniu wynagrodzeń.
Description: The aim of the article is to present an alternative model of human capital and its possible applications in economics and management. This model builds on the general model of capital using the traditional rules in force in the accounting measurement. The combination of these accounting rules with the discovery of constant economic growth potential (which is the discount factor model) allows for the accurate measurement of individual capital and human capital. A description of the human capital model has been extended to compare it with classic models of human capital, including the concept of the human capital of Becker and Schultz. The article contains the presentation of the principles of pay for human capital. These principles arise from the nature of capital and human capital. The presented method of measurement and principles of proper pay for human capital are used in economics and management. In particular, this allows solving a number of important issues of pay, such as the minimum wage, adequate wage inequalities in the economy, wages in the public sector, and may also provide the basis for remunerating companies. They provide an alternative to the dominant economic literature paramount role in shaping the labour market wages.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics