Otoczenie ekologiczne w działalności gospodarczej przedsiębiorstw

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Otoczenie ekologiczne w działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Tytuł równoległy: The ecological environment in the economic activity of enterprises
Autor: Trojanowski, Tomasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/551
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 33 (106) (2015), s. 231-238
Abstract: W artykule poruszono zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego w działalno- ści gospodarczej przedsiębiorstw. We wstępie artykułu zwrócono uwagę na oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko naturalne. W rozdziale pierwszy przedstawiono globalne zagrożenia środowiskowe, do których autor zalicza wzrost konsumpcji społeczeństw, przeludnienie Ziemi, czy zmiany klimatyczne. Przedstawiono również zagrożenia społeczne. W rozdziale drugim artykułu wskazano na ochronę środowiska naturalnego w aspekcie międzynarodowym. Krótko scharakteryzowano debatę sztokholmską poświęconą ochronie środowiska naturalnego, wskazano na genezę idei zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśniono znaczenie zrównoważonego rozwoju. W końcowej części artykułu przedstawiono funkcjonowanie przedsiębiorstwa w otoczeniu środowiskowym. Zaprezentowano między innymi podział zasobów naturalnych na cztery kategorie. Poruszono także kwestię marketingu przedsiębiorstw. Opracowanie kończą wnioski, w których zawarto koncepcję przekształcenia społeczeństw konsumpcyjnych w społeczeństwa zrównoważone.
Description: The article deals with environmental issues in the business activity of enterprises. The introduction of the article highlights the influence of businesses on the environment. It includes the objective of the study. The first chapter presents global environmental dangers to which the author includes an increase in consumption of societies, overpopulation of the Earth and climate change. It also presents the social risks. The second chapter of the article points to the protection of the environment in an international context. The Stockholm debate devoted to the protection of the environment is characterized briefly. The genesis of the idea of sustainable development is indicated. The importance of sustainable development is explained. The final part of the article presents the functioning of companies in environmental surroundings. Presented, inter alia, the distribution of natural resources in four categories. The issue of marketing companies is also raised. The article includes conclusions, which covers the concept of the transformation of consuming societies in a sustainable society.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics