Wpływ przyrostu kredytu bankowego i poziomu zatrudnienia na tempo wzrostu gospodarczego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wpływ przyrostu kredytu bankowego i poziomu zatrudnienia na tempo wzrostu gospodarczego
Tytuł równoległy: Impact of bank credit growth and the level of employment on the economic growth
Autor: Kozak, Sylwester
URI: http://hdl.handle.net/11331/539
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 33 (106) (2015), s. 75-87
Abstract: Kredyt bankowy oraz zasoby pracy są jednymi z ważniejszych narzędzi stymulowania wzrostu gospodarczego, co w większości przypadków potwierdza literatura przedmiotu. Jednak w ostatnich latach zauważa się coraz większą nieregularność wpływu obu tych czynników na wzrost PKB. Wykorzystując dane z Banku Światowego za lata 1980-2012 wykazano, że przyrost kredytu wspiera rozwój gospodarczy, choć jego wpływ jest zróżnicowany, tj. największy w krajach o niższych dochodach ludności, a słabszy w wysoko rozwiniętych krajach strefy euro. Świadczy to o istnieniu zjawiska nasycenia się kredytem gospodarek tych państw. Wzrost zatrudnienia pozytywnie przyczynia się do wzrostu PKB, co jest zgodne z prawem Okuna. Na zmianę poziomu zatrudnienia najbardziej wrażliwe są gospodarki państw o średnich dochodach ludności, w których poziom technologiczny nie jest wysoki, a przyrost PKB osiągany jest dzięki wzrostowi zatrudnienia. W gospodarkach wysokorozwiniętych, np. w strefie euro, przyrost PKB w mniejszym stopniu uzależniony jest od wzrostu zatrudnienia. Wzrost zatrudnienia w podobny sposób wpływa na wzrost wartości dodanej produkcji przemysłowej.
Description: Bank credit and labor resources are among the most important tools for stimulating economic growth, which in most cases is confirmed by literature. However, in recent years, there are evidences of increasing irregularity of the impact of these two factors on GDP growth. Using data from the World Bank for the years 1980-2012 it has been shown that the increase in credit supports economic development, although its impact varies, i.e. the largest in the lower-income countries, and weaker in highly developed countries of the euro area. This proves the existence of the phenomenon of saturation of the economies of these countries with loans. Employment growth contributes positively to GDP growth, which is consistent with Okun's law. The most vulnerable impact of employment on the economic growth occurs in middle-income countries, where the technological level is not high enough, and GDP growth is achieved by employment growth. In highly developed economies such as the euro area, GDP growth is less dependent on the growth of employment. Changes in employment impact the value added od the industrial production in the similar way.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics