Miejsce i rola kultury organizacyjnej w motywowaniu pracowników

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Miejsce i rola kultury organizacyjnej w motywowaniu pracowników
Tytuł równoległy: The place and role of organizational culture in motivating employees
Autor: Ciekanowski, Zbigniew; Nowicka, Julia
URI: http://hdl.handle.net/11331/514
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 29 (102) (2014), s. 123-135
Abstract: W opracowaniu przedstawiono istotę kultury organizacyjnej w powiązaniu z szerokim spektrum rozumienia motywacji, postrzeganej zarówno jako stan psychiczny, jak i proces przynależny sztuce zarządzania. Wskazano miejsce motywacji w klasycznej teorii zarządzania oraz przedstawiono zmiany modeli podejścia do zagadnienia na przestrzeni stuleci. Rola menedżerów, kadry kierowniczej w kształtowaniu kultury organizacyjnej wymaga wykorzystywania, wskazanych w opracowaniu, rozmaitych technik i narzędzi będących pomocnymi w procesie aktywizowania działań pracowników. Takie podejście do zagadnienia ukazuje funkcjonowanie motywacji jako determinanty sukcesu generowanego przez firmę, czyniąc z niej element niezbędny do zaspokojenia podstawowych potrzeb zarówno jednostki, jak i instytucji oraz daje szansę odpowiedzi na pytanie: dlaczego menedżerowie nie mają jednego skutecznego podejścia do wpływania na zachowania pracowników?
Description: The paper presents the essence of organizational culture in conjunction with a broad spectrum of understanding motivation, perceived as both amental state as well as the art of managing the associated process. Indicated the place of motivation in the classical management theory and change models presented approaches over the centuries. The role of managers, executives in shaping the organizational culture requires the use indicated in the study, a variety of techniques and tools that are helpful in the process of activating activities of employees. This approach reveals the functioning of motivation as determinants of success generated by the company, making it an essential element to meet the basic needs of both individuals and institutions, and gives you a chance to answer the question: why managers do not have one effective approach for influencing the behavior of employees?

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics