Ocena przydatności biomasy różnych roślin na cele energetyczne

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ocena przydatności biomasy różnych roślin na cele energetyczne
Tytuł równoległy: Evaluation of the usefulness of biomass of different crops for energy
Autor: Malinowska, Elżbieta; Wiśniewska-Kadżajan, Beata; Jankowski, Kazimierz; Sosnowski, Jacek; Wyrębek, Henryk
URI: http://hdl.handle.net/11331/508
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 29 (102) (2014), s. 49-61
Abstract: Energia biomasy jest obecnie najważniejszym i najmniej kapitałochłonnym źródłem energii odnawialnej (OZE). Jej udział w strukturze wykorzystania OZE przekracza 98%. Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków w biomasie jest niższa, a powstawanie w procesie spalania dwutlenku węgla jest zredukowane niedawnym pochłanianiem go przez rosnące rośliny. Obecnie, coraz częściej obok upraw roślin wieloletnich, wdrażane są gatunki o jednorocznym cyklu zbioru. Zaletą uprawy gatunków jednorocznych jest możliwość utrzymywania właściwego płodozmianu, łatwiejsze dostosowanie się do koniunktury rynkowej oraz wykorzystanie posiadanych maszyn, urządzeń i budynków, natomiast wadą − niższa efektywność energetyczna w porównaniu do upraw wieloletnich. Niniejszy artykuł stanowi syntezę danych dotyczących wartości energetycznej 17 różnych roślin, a zwłaszcza wielu gatunków należących do traw.
Description: Biomass energy is the most significant and least capital intensive Polish renewable energy source(RES). Its share in the use of renewable energy exceeds 98%. Biomassis considered to be better for the environment than burning fossil fuels, as the content of harmful elements in the biomassis lower, and the formation of the combustion of carbon dioxide is reduced by the recentabsorption of himgrowing plants. Currently, more and more often next perennial, are implemented on a one-year cycle of the speciesset, such as grass.The advantage of one-crop species is the possibility to maintain propercrop rotation, easier to adapt tomarket condition sand the use of their machinery, equipment and buildings, while the downside, lower than the energy efficiency compared to perennial crops. This article is a synthesis of data on the energy value of 17 different plants and especially many species belonging to the grass.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics