Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – policja w systemie zapobiegania przemocy w rodzinie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – policja w systemie zapobiegania przemocy w rodzinie
Tytuł równoległy: Preventing social exclusion − the police system to counter domestic violence
Autor: Mudant, Marek
URI: http://hdl.handle.net/11331/460
Date: 2015
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2015, z. 15 (8), s. 99-117
Abstract: Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Realizując powyższe ustawowe zadania, policja, jako pierwszy podmiot, zaczęła wcielać w życie procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Niebieskie Karty”. Już w 1998 roku Komendant Główny Policji wydał pierwsze zarzą-dzenie, które określało sposób realizacji przez policjantów zadań związanych z przeciw-działaniem przemocy w rodzinie, a także wprowadził do użytku służbowego druki „Niebieskich Kart”. Ponadto od 2005 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o przeciwdzia-łaniu przemocy w rodzinie. Na jej podstawie wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzo-rów formularzy „Niebieska Karta”. Wyżej wymienione akty prawne nakładają na poli-cję określone zadania w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Description: Police is an uniformed and armed unit which is empowered to serve the pub-lic, protect the security of people, maintain security and public defence. Fulfilling these statutory tasks, the Police, as the first entity started to enact the procedure for the do-mestic violence prevention, known as “Blue Card”. In 1998 the Chief Commandant of the Police not only issued the first order, which determined the means of implementa-tion associated with the prevention of domestic violence carried out by police officers, but also brought into business use “Blue Card” prints. Furthermore, since 2005 a new law has entered into force connected with domestic violence prevention. The last cur-rent Act in force is the Regulation of the Council of Ministers of 13 September 2011 on the “Blue Card” procedure and a model form concerning ”Blue Card”. The above mentioned legal acts impose to the Police particular tasks in the system of prevention domestic violence.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics