Warsztat twórczy jako obszar poszerzania samowiedzy − metodyczne aspekty pedagogiki inkluzyjnej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Warsztat twórczy jako obszar poszerzania samowiedzy − metodyczne aspekty pedagogiki inkluzyjnej
Tytuł równoległy: Creative workshop as an area of self-knowledge development − methodical aspects of inclusive education
Autor: Józefowski, Eugeniusz; Florczykiewicz, Janina
URI: http://hdl.handle.net/11331/457
Date: 2015
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2015, z. 15 (8), s. 53-63
Abstract: W artykule podjęto zagadnienie zastosowania autorskiej metody warsztatu twórczego przy kreacji plastycznej w realizacji celów formułowanych na gruncie peda-gogiki inkluzyjnej. Wymiar pedagogiczny warsztatu ujawnia się w jego ukierunkowa-niu na rozwój podmiotowy. Dodatkowym atutem jest atrakcyjna forma - działanie warsz-tatowe stanowi zaaranżowaną sytuację artystyczną, która zakłada aktywne włączenie się uczestników w jej tworzenie. W tekście przedstawiono badania jakościowe nad rozwo-jem samowiedzy (w zakresie tożsamości) w kreacji plastycznej, która stanowi główny etap aktywności warsztatowej. Analizie poddano proces autonarracji wizualnej zaini-cjowanej podczas warsztatu twórczego pt. „Kiedy pierwszy raz stałem się sobą“. Uzyskane rezultaty dowodzą skuteczności warsztatu twórczego w rozwoju podmiotowym, co wskazuje wartość tej metody dla pedagogiki inkluzyjnej
Description: This paper discusses the issue of use of the author's methods of creative workshops accompanying artistic creation in achieving the objectives formulated on the basis of inclusive pedagogy. The pedagogical message of workshop is revealed in focu-sing on personal development. Its attractive form is an additional asset - the workshop activities is an arranged artistic situation, which is particularized by the activity of the persons involved. The text presents qualitative research on development of self-knowledge (in terms of identity) in the visual creation which is the main stage of workshop activities. The process of self-narration was analyzed, which was initiated during the workshop “The first time I became myself”.The results achieved demonstrate the effectiveness of creative workshop in personal development, which indicates the value of this method for inclusive education

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics