Interdyscyplinarność arteterapii – sztuka jako przestrzeń działania arteterapeutycznego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Interdyscyplinarność arteterapii – sztuka jako przestrzeń działania arteterapeutycznego
Tytuł równoległy: Interdisciplinarity of art therapy − art as an area of activity for art therapy
Autor: Florczykiewicz, Janina
URI: http://hdl.handle.net/11331/455
Date: 2015
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2015, z. 15 (8), s. 25-41
Abstract: Początki arteterapii lokują się w sferze praktyki i są związane z wykorzy-stywaniem środków artystycznych i form aktywności z obszaru sztuki do poprawy funkcjonowania jednostki. Rozwojowi metod i form działań arteterapeutycznych towa-rzyszy słaba podbudowa teoretyczna, co jest przyczyną wielu nieścisłości i nieporozu-mień. Artykuł jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania teorii arteterapii, podjęto w nim próbę usystematyzowania istniejącej wiedzy: wskazano główne nurty teoretyczne, sta-nowiące bazę dla rozwiązań praktycznych oraz omówiono dwa równolegle rozwijające się jej nurty - medyczny i edukacyjny. Ważnym aspektem rozważań jest podkreślenie znaczenia sztuki w działaniach arteterapeutycznych. Nawiązanie do działań mieszczą-cych się w nurcie edukacyjnym, określanych terminem „edukacja sztuką” jest próbą za-inicjowania dyskusji nad przywróceniem sztuce przynależnej rangi w działaniach ukie-runkowanych na rozwój podmiotowy
Description: The origins of art therapy are located in the sphere of practice and are asso-ciated with the use of artistic media and forms of activity in the area of art in order to improve the operations of an individual. The development of methods and forms of art therapy activities is accompanied by a weak theoretical foundation, which is the cause of many inaccuracies and misunderstandings. The article is a response to the need to develop the theory of art therapy, it at-tempts to systematize existing knowledge: identifies the main theoretical currents, which are the basis for practical solutions, and discusses the two parallel developing its trends - medical and educational. An important aspect of the discussion is to emphasize the importance of art in art therapy activities. The reference to actions in the educational trend, as defined by the term "art education", is an attempt to initiate a discussion on rein-stating the art of the associated status in activities aimed at the subjective development

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics