The impact of IT tools for the creation and implementation of marketing strategy

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The impact of IT tools for the creation and implementation of marketing strategy
Tytuł równoległy: Wpływ narzędzi IT na kreowanie i realizowanie strategii marketingowej
Autor: Golik-Górecka, Grażyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/448
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 30 (103) (2014), s. 203-216
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu kluczowych narzędzi IT na realizację strategii marketingowo-logistycznej. Ta analiza ma wskazać poziom skuteczności realizacji strategii w firmach w kontekście możliwości jakie stwarzają systemy klasy Business Intelligence, stosowane w różnorodnych obszarach analityki biznesowej i wspomagania decyzji. Współcześnie są już one traktowane jako standardy biznesowe warunkujące skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Szczególną rolę zaczęła odgrywać informacja i efektywny sposób jej pozyskania z ciągle powiększającego się zasobu danych gromadzonych przez firmy. Dało to podstawę do rozwoju systemów informacji marketingowej, które wspierają podejmowanie decyzji marketingowych na każdym szczeblu funkcjonowania przedsiębiorstwa i realizacji jego strategii. Dzięki więc zastosowaniu Business Intelligence oraz systemu Business Performance Management zwiększa się jakość decyzji oraz efektywność integracji wielu procesów prezentowanych w formie kokpitów menedżerskich i kart wyników. Warto więc uznać w kontekście modelu BPM, iż jego celem jest uzyskanie syntetycznych informacji przedstawionych w formie rekomendacji decyzyjnych powiązanych z realizowaną strategią. Potwierdzeniem prawdziwości tezy o wspomaganiu strategii marketingowych przez narzędzia IT, będzie przedstawione studium przypadku konkretnej firmy
Description: The purpose of this article is to analyse the impact of key IT tools for the implementation of marketing strategies and logistics. This analysis is to identify the level of effectiveness of the strategy in companies in the context of the opportunities created by Business Intelligence systems used in various areas of business intelligence and decision support. Today, they are already treated as business standards conditioning the effective management of an enterprise. Information began to play a special role and efficient way of obtaining it -expanding resource data collected by the company. This gave rise to the development of marketing information systems that support decision-making at every level of the marketing operation of businesses and the implementation of their strategy. Thus, by using Business Intelligence and Business Performance Management system it improves the quality of decisions and the effectiveness of the integration of multiple processes presented in the form of dashboards and scorecards. It should therefore be considered in the context of the BPM model, which purpose is to obtain synthetic information presented in the form of a recommendation of the decision-making associated with the implemented strategy. The confirmation of the thesis of supporting marketing strategies through IT tools will be presented as a case study of a particular company

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics