Relations in the tourism supply chain

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Relations in the tourism supply chain
Tytuł równoległy: Relacje w łańcuchu dostaw w turystyce
Autor: Jaremen, Daria E.; Nawrocka, Elżbieta
URI: http://hdl.handle.net/11331/428
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 31 (104) (2015), s. 97-110
Abstract: Krytyczna analiza publikacji z zakresu ekonomii i zarządzania pozwala stwierdzić, że badania zagadnienia łańcucha dostaw w turystyce należą do nielicznych, a jednocześnie są niewyczerpujące. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych prac poruszających problematykę łańcucha dostaw w turystyce. Autorki podjęły próbę wskazania niedostatków w dotychczas formułowanych modelach łańcucha dostaw w turystyce i w oparciu o nią zaproponowały własny model, w którym szczególny akcent położyły na relacje między jego ogniwami. Uwzględnia on dodatkowe elementy nie brane dotychczas pod uwagę, tj. złożony i usługowy charakter produktu turystycznego oraz jego ścisły związek z przestrzenią, niemobilność podaży i mobilność popytu, a także sieciowość gospodarki turystycznej opartą na nowych technologiach w zakresie informacji i komunikacji.
Description: The critical review of publications in the field of economics and management allows one to state that research covering the tourism supply chain (TSC) is quite limited and non-exhaustive. The article presents the review of the most significant studies discussing the problems of the tourism supply chain. The authors attempted to indicate gaps in the existing models of the tourism supply chain and on that basis suggested their own model emphasizing, in particular, the relations occurring between its components. It takes into account additional elements, which have not been included so far, i.e. the complex and service oriented nature of a tourist product and its close relations with space, immobility of supply and mobility of demand, as well as the network structure of the tourism economy based on new technologies in terms of information and communication.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics