Stabilność finansowa przedsiębiorstwa a jego model biznesu

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Stabilność finansowa przedsiębiorstwa a jego model biznesu
Tytuł równoległy: The financial stability of a company and Its business model
Autor: Jabłoński, Adam
URI: http://hdl.handle.net/11331/426
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 31 (104) (2015), s. 87-96,
Abstract: Światowy kryzys gospodarczy zwrócił uwagę na wiele istotnych czynników, które z punktu widzenia przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku nie były dostatecznie wcześniej eksponowane. Takim czynnikiem niewątpliwie jest pojęcie stabilności finansowej i bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest omówienie wybranych aspektów projektowania i operacjonalizacji modeli biznesu przedsiębiorstw w odniesieniu do zapewnienia przedsiębiorstwu stabilności finansowej na każdym etapie jego funkcjonowania. Istotą problemu, który omawia autor, jest takie zaprojektowanie modelu biznesu, aby w cyklu życia tego modelu, przy najniższych nakładach w procesie zarządczym osiągać stabilność finansową. Autor stawia tezę, iż istota osiągania stabilności finansowej przedsiębiorstwa zasadza się na zaprojektowanej strukturze jego modelu biznesu.
Description: The prevailing situation of global economic crisis drew attention to a number of important factors that from the point of view of enterprises operating in the market were not sufficiently presented. One such factor is undoubtedly the concept of financial stability and financial security of a company. The purpose of this article is to discuss some aspects of the design and operationalization of the business models of companies with respect to ensuring the company's financial stability at every stage of its operation. The essence of the problem, which the author defines the is a design of a business model in the life cycle of this model, with the lowest expenditures in the management process to achieve financial stability. The author argues that the essence of achieving financial stability of a company is based on the designed structure of its business model.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics