Problem "kwaterunku" lokali mieszkalnych w ustawodawstwie i nauce Polski Ludowej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Problem "kwaterunku" lokali mieszkalnych w ustawodawstwie i nauce Polski Ludowej
Tytuł równoległy: The Problem of "Billeting" of Dwellings in the Legislation and Science of the Polish People's Republic
Autor: Fermus-Bobowiec, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/425
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 31 (104) (2015), s. 49-70
Abstract: W artykule został przedstawiony najem lokali mieszkalnych w Polsce Ludowej, oparty na administracyjnoprawnych formach dystrybucji mieszkań, sprowadzające się do tego, że przydział wydany przez władze kwaterunkowe (tzw. przydział kwaterunkowy będący decyzją administracyjną) był tytułem prawnym do zajmowania lokalu mieszkalnego i jednocześnie źródłem stosunku najmu. Doniosłość tej problematyki wynika stąd, że kwaterunek był podstawowym i zarazem powszechnym sposobem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce Ludowej, wpisując się jednocześnie w ówczesną politykę mieszkaniową. Skutki "kwaterunku" oddziaływują natomiast do dziś na najem lokali mieszkalnych i kwestie własnościowe po 1989 r., co wymaga często sięgania do przepisów prawnych z okresu Polski Ludowej. Materiał normatywny dotyczący tej dziedziny prawa jest obszerny i zróżnicowany, co zostało zaprezentowane w artykule, z jednoczesnym ukazaniem charakteru regulacji prawnych, ich ewolucji i przyjętych rozwiązań merytorycznych. Wobec takiego zakresu ustawodawstwa oraz znaczenia problematyki i jej aktualności w realiach Polski Ludowej, mamy także niemały dorobek doktryny w tej dziedzinie, temacie, którego przegląd został zawarty w artykule. Publikacje te nie tylko interpretowały dla potrzeb praktyki współczesne im przepisy, lecz również wyznaczały kierunek zmian ustawodawczych, formułując postulaty de lege ferenda i zapewniając tej sferze ustawodawstwa konieczną ewolucję.
Description: The article illustrates the tenancy of the dwelling units in the Polish People's Republic. It is based on the administrative forms of housing distribution which are leading to the fact that the allocation issued by housing department (so called "billet allocation") simultaneously formed the legal title to occupy the dwelling unit and the source of tenancy relationship. The importance of this issue arises from the fact that "billeting" was the main and most common way to meet the housing needs of the Polish People's Republic by responding at the same time to the contemporary residential policy. The effects of "billeting" still affect tenancy and ownership issues after 1989, which often requires a recourse to the legal regulations from the period of the Polish People's Republic. The normative material for this area of law is extensive and varied, which has been presented in the article, with simultaneous manifestation of the nature of the legal regulations, their evolution and the adopted substantive solutions. Given this range of legislation and the significance of the issue and its relevance to the reality of the Polish People's Republic, we also have a considerable doctrine's acquis in this topic, which has also been included in the article. These publications did not only interpret the contemporary legal regulations for the purposes of practice but were also determining the direction of legislative changes, formulating de lege ferenda postulates and providing the necessary evolution in the field of legislation.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics