Nadzór i kontrola internetu jako instrument polityki bezpieczeństwa informacyjnego współczesnych państw

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Nadzór i kontrola internetu jako instrument polityki bezpieczeństwa informacyjnego współczesnych państw
Tytuł równoległy: Supervision and Control of the Internet as an Instrument of the Information Security Policy in Contemporary States
Autor: Krzewniak, Daria
URI: http://hdl.handle.net/11331/3663
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.11
Date: 2021-07-28
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (7) 2021, s. 189-209
Abstract:
 
Informacja we współczesnym świecie stanowi zasób strategiczny, decydujący o przewadze konkurencyjnej państw na arenie międzynarodowej. Dążąc do zapewnienia właściwej jakości posiadanych zasobów informacyjnych oraz procesów i mechanizmów ich pozyskiwania, przetwarzania i ochrony, poszczególne państwa opracowują i wdrażają politykę bezpieczeństwa informacyjnego. Realizacji tej polityki służą różnorodne instrumenty, wśród których na uwagę zasługują nadzór i kontrola Internetu. Celem artykułu jest omówienie nadzoru i kontroli Internetu jako instrumentu polityki bezpieczeństwa informacyjnego, z uwzględnieniem specyfiki państw demokratycznych oraz totalitarnych i autorytarnych. Na potrzeby badań posłużono się metodą analizy literatury przedmiotu oraz metodą syntezy. Dowiedziono, że niezależnie od reżimu politycznego podmioty państwowe wykorzystują nadzór i kontrolę Internetu, zasadnicze cele tych działań są natomiast odmienne. W państwach demokratycznych chodzi przede wszystkim o ochronę i obronę cenionych społecznie wartości i dóbr, w państwach totalitarnych i autorytarnych zaś o realizację partykularnych interesów osób sprawujących władzę.
 
Information in the modern world is a strategic resource that decisive the competitive advantage of countries on the international arena. In order to ensure the appropriate quality of the information resources held as well as the processes and mechanisms of their acquisition, processing and protection, individual countries develop and implement an information security policy. The implementation of this policy is supported by various instruments, among which the supervision and control of the Internet deserve attention. The aim of the article is to discuss the supervision and control of the Internet as an instrument of information security policy, considering the specificity of democratic, totalitarian and authoritarian states. For the purposes of the research, the method of analyzing the literature and the method of synthesis were used. It has been proven that, regardless of the political regime, state-owned entities use Internet supervision and control, while the main objectives of these activities are different. In democratic countries, it is primarily for the protection and defense of cherished social values and goods, in totalitarian and authoritarian countries for the realization of the particular interests of those in power
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics