Ocena poziomu rozwoju moralnych kompetencji policyjnych decydentów z perspektywy założeń partnerskiej kultury policyjnej w sferze bezpieczeństwa ludzi

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ocena poziomu rozwoju moralnych kompetencji policyjnych decydentów z perspektywy założeń partnerskiej kultury policyjnej w sferze bezpieczeństwa ludzi
Tytuł równoległy: Assessment of the development level of the moral competences of police decision-makers from the perspective of the assumptions of police partnership in the sphere of human security
Autor: Mroziewski, Marian
URI: http://hdl.handle.net/11331/3660
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.06
Date: 2021-07-28
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (7) 2021, s. 82-105
Abstract:
 
W opracowaniu podjęto rozważania dotyczące założeń do transformacji kulturowej polskiej Policji na rzecz dalszego uspołeczniania jej działalności. Za punkt odniesienia w niniejszym opracowaniu przyjęto założenia partnerskiej kultury policji preferowanej w kulturze Zachodu i opartej głównie na regułach moralnych. Opisu partnerskiej kultury policji dokonano także w relacji do klasycznej kultury policji. Na podstawie zaprezentowanych badań empirycznych opisano lukę kompetencji moralnych ocenianych decydentów w wersji wariantowej, która występuje między zidentyfikowanym poziomem rozwoju kompetencji moralnych, a postulowanym przez założenia partnerskiej kultury policji, w układzie całej próby badawczej oraz z uwzględnieniem jej podziału na decydentów z jednostek terenowych i wyższego szczebla dowodzenia. Wyniki badań ukazały, nieakceptowane społecznie w sferze bezpieczeństwa ludzi, rozbieżności między stanem zidentyfikowanym a postulowanym w kontekście wymagań partnerskiej kultury policji, a także wyższy poziom rozwoju kompetencji moralnych decydentów z terenowych jednostek Policji w relacji do decydentów z komend wojewódzkich Policji i Komendy Głównej Policji.
 
The study considers the assumptions for the cultural transformation of the Polish Police for the benefit of further socialization of its activities. The point of reference in this study was the assumptions of a partnership police culture preferred in Western culture and based mainly on moral rules. The description of the police partnership culture was also made in relation to the classic police culture. On the basis of the presented empirical research, the gap in moral competences of the assessed decision-makers was described in a variant version, which occurs between the identified level of development of moral competences and the one postulated by the assumptions of the police partnership culture, in the structure of the entire research sample and taking into account its division into decision-makers from local and higher-level units command. The results of the research showed, socially unacceptable in the sphere of human safety, discrepancies between the identified and postulated state in the context of the requirements of a police partnership culture, as well as a higher level of development of moral competences of decision-makers from local Police units in relation to decision-makers from provincial Police headquarters and the Police Headquarters.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics