Zorganizowana przestępczość narkotykowa – prawnomiędzynarodowe insrumenty zwalczania i zapobiegania

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zorganizowana przestępczość narkotykowa – prawnomiędzynarodowe insrumenty zwalczania i zapobiegania
Tytuł równoległy: Organized drug-related crime – international legal combat and prevention instruments
Autor: Rudnicka, Magdalena
URI: http://hdl.handle.net/11331/3659
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.05
Date: 2021-07-28
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (7) 2021, s.69-81
Abstract:
 
Przestępczość zorganizowana nie powstała nagle, jest zjawiskiem, którego początki sięgają XIX w. Jej współczesna postać cechuje się wyjątkową różnorodnością zarówno w aspekcie dóbr zagrożonych jej oddziaływaniem, jak i form, w których się przejawia. Główny obszar zagrożeń stanowią produkcja narkotyków oraz obrót nimi. Jest to problem globalny, a powiązania zorganizowanych grup przestępczych obejmują cały świat, bez względu na ustrój, sytuację polityczną czy gospodarczą danego kraju. Międzynarodowa przestępczość narkotykowa rozwinęła się zbyt szybo, aby mogły sprostać jej pojedyncze rządy. Państwa stanęły w obliczu konieczności połączenia sił i stworzenia silnego instrumentu prawnego, opartego na współpracy międzynarodowej, który będzie w stanie zapewnić odpowiednim organom krajowym właściwe uprawnienia w przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Celem artykułu jest przedstawienie legislacyjno-instytucjonalnego wymiaru walki ze zorganizowaną przestępczością narkotykową w pespektywie globalnej, europejskiej, a także krajowej. Problem badawczy przyjął formę pytania: w jaki sposób w wymiarze międzynarodowym zwalczana jest zorganizowana przestępczość narkotykowa? Hipoteza badawcza przyjęła następujące brzmienie: dalszy, intensywny rozwój zorganizowanej przestępczości narkotykowej będzie wymagał zintensyfikowania działań na rzecz jej zwalczania, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia instrumentów prawnych opartych na spójnej współpracy.
 
Organized crime did not arise suddenly, it is a phenomenon that dates back to the nineteenth century. Its modern form is characterized by exceptional diversity both in terms of goods threatened by its impact, as well as the forms in which it manifests itself. The main areas of threat are drug production and trafficking. It is a global problem and the links of organized crime groups cover the whole world, regardless of the system, political or economic situation of a given country. The international drug crime has developed too rapidly and individual governments are not able to cope with it. Countries have been confronted with the need to join forces and create a strong legal instrument, based on international cooperation, which will be able to give the relevant national authorities the right powers to counter organized drug crime. The aim of the article is to present the legislative and institutional dimension of the fight against organized drug crime in the global, European, and national perspective. The research problem took the form of a following question: how is organized drug crime combated internationally? The author also adopted the following research hypothesis: further, intensive development of organized drug crime will require intensified actions to combat it, with particular emphasis on strengthening legal instruments based on coherent cooperation.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics