Elementy koncepcji zarządzania bezpieczeństwem narodowym

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Elementy koncepcji zarządzania bezpieczeństwem narodowym
Tytuł równoległy: Elements of the Concept of National Security Management
Autor: Wróblewski, Ryszard
URI: http://hdl.handle.net/11331/3657
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.01
Date: 2021-07-28
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (7) 2021, s. 7-26
Abstract:
 
Celem artykułu jest identyfikacja obszarów przedmiotowych związanych z zarządzaniem propozycji niektórych elementów oraz zaproponowanie koncepcji zarządzania bezpieczeństwem narodowym Polski na potrzeby opracowania zapowiadanej w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP‒2020 ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym. Głównym problemem badawczym było pytanie: Jakie kluczowe elementy oraz rozwiązania powinna zawierać koncepcja zarządzania bezpieczeństwem narodowym na użytek opracowania projektu ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym? Przyjęto następującą hipotezę: System bezpieczeństwa narodowego powinien tworzyć spójny, pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, układ powiązanych ze sobą organów zarządzania i wykonawczych. Niestety, istniejący system bezpieczeństwa narodowego RP nie w całkiem spełnia powyższe wymagania, co było już wielokrotnie sygnalizowanie, choćby podczas kolejnych strategicznych przeglądów bezpieczeństwa narodowego i strategicznych przeglądów obronnych. Ponadto koncepcja zarządzania bezpieczeństwem narodowym powinna w szczególności precyzować odpowiedzi na następujące pytania: 1) Czym jest współczesne bezpieczeństwo narodowe?; 2) Na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem narodowym?; 3) Jakie są kluczowe wyzwania stojące przed zarządzaniem bezpieczeństwem narodowym?; 4) Jaka jest rola polityki i strategii w zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym?; 5) Jaka powinna być architektura systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym na czas wojny? Weryfikacja powyższej hipotezy oraz podanie odpowiedzi na powyższe pytania wymagało dokonania krytycznej analizy aktów prawnych, dokumentów strategicznych i wybranych pozycji literatury przedmiotu. Uwzględniono także wyniki wieloletnich badań autora w zakresie tej problematyki.
 
The aim of the article was to identify the subject areas related to the management of the proposals of some elements and to propose the concept of managing Poland's national security for the purposes of developing the act on national security management announced in the National Security Strategy of the Republic of Poland-2020. The main research problem was the question: What key elements and solutions should be included in the concept of national security management for the purpose of developing a draft act on national security management? The following hypothesis was adopted: The national security system should form a coherent, in terms of organization and functionality, system of interrelated management and executive bodies. Unfortunately, the existing national security system of the Republic of Poland does not fully meet the above requirements, which has already been signaled many times, for example, during successive strategic national security reviews and strategic defense reviews. Moreover, the concept of national security management should, in particular, specify the answers to the following questions: 1) What is contemporary national security? 2) What is national security management? 3) What are the key challenges facing national security management? 4) What is the role of policy and strategy in national security management? 5) What should be the architecture of the national security management system during the war. The verification of the above hypothesis and answering the above questions required a critical analysis of legal acts, strategic documents, and selected items of literature on the subject. The results of the author's many years of research in this area were also taken into account.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics