Pansofia jako idea edukacji nieustającej Jana Amosa Komeńskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Pansofia jako idea edukacji nieustającej Jana Amosa Komeńskiego
Tytuł równoległy: Pansophism as John Amos Comenius' idea of life long learning
Autor: Sitarska, Barbara
URI: http://hdl.handle.net/11331/3651
Date: 2020
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. 2020, nr 7, s. 185-230
Abstract: Pansofia (wszechwiedza) to idea filozoficzna Jana Amosa Komeńskiego, którą – w powiązaniu z ideą edukacji nieustającej – można wyrazić w słowach: Uczyć wszystkich… wszystkiego… o wszystkim… wszystkimi zmysłami… metodami naturalnymi… zawsze... To myśli – klucze do dwóch wiodących i ściśle zintegrowanych ze sobą idei Jana Amosa Komeńskiego. Nie ma bowiem idei pansofii – zdaniem autorki – bez idei edukacji nieustającej i vice versa – nie może zaistnieć idea edukacji nieustającej bez idei pansofii. Autorka podjęła w artykule próbę ukazania pansofii jako idei edukacji nieustającej Myśliciela, włączając ideę samopoznania jako bazę edukacji pansoficznej, trwającej przez całe życie każdego człowieka. Taka edu-kacja ma wymiar zarówno instytucjonalny, jak i symboliczny o wydźwięku filozoficznym. Autorka bazuje tutaj głównie na problematyce podejmowanej w ciągu siedmioletnich badań komeniologicznych i dotychczasowych interpretacjach i reinterpretacjach dostępnych dzieł Komeńskiego i o Komeńskim, mając świadomość ich niedosytu.
Description: Pansophia (omniscience) is John Amos Comenius' philosophical idea which, related to his idea of lifelong learning, can be described by the words To teach everybody..... everything....about everything...with all the senses....with the use of natural methods... forever. These are the key thoughts of John Amos Comenius' two leading and closely interrelated ideas. According to the author, the idea of pansophism does not exist without the idea of lifelong learning, and the other way round: the idea of lifelong learning cannot exist without the idea of pansophism. In the article, the author attempts to present pansophism as the thinker’s idea of lifelong learning, including the idea of self-cognition as a foundation of pansophic education, which lasts throughout everybody's life. Such education has two dimensions: institutional and symbolic with a philosophical overtone. The author mainly refers to the issues analyzed within her seven years' comeniological research, as well as to previous interpretations and reinterpretations of available works by Comenius and about Comenius, aware of their deficiency.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics