Wpływ jakościowych determinant produktów mleczarskich na wybór dyskontów jako miejsca ich zakupu przez młodych nabywców

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wpływ jakościowych determinant produktów mleczarskich na wybór dyskontów jako miejsca ich zakupu przez młodych nabywców
Tytuł równoległy: Effect of qualitative determinants of dairy products on choosing discount stores as place of purchasing them by young buyers
Autor: Angowski, Marek; Kijek, Tomasz; Skrzypek, Adam
URI: http://hdl.handle.net/11331/3484
https://doi.org/10.15193/zntj/2019/119/292
Date: 2019
Źródło: Żywność: Nauka - Technologia - Jakość. Nr 2 (2019), s. 152-161
Abstract:
 
Przemiany zachodzące w sektorze handlowym powodują, że współczesny rynek produktów żywnościowych charakteryzuje się dużą zmiennością i nieprzewidywalnością. Znajomość i zrozumienie czynników kształtujących wybór produktów i miejsc ich zakupu przez nabywców jest ważnym elementem kreowania strategii konkurencyjnej podmiotów działających na danym rynku W Polsce obserwowany jest rozwój sieci dyskontowych. Do niedawna polskich nabywców zachęcały do sklepów dyskontowych prze-de wszystkim niskie ceny, jednak z czasem rosnące wymagania klientów tych sklepów stały się głównym czynnikiem rozwoju nowych modeli sprzedaży w dyskontach. Rozpoczęły one proces zmian koncepcji swoich formatów poprzez ulepszenie oferty towarów pod względem jakości. Celem pracy była ocena wpływu wybranych cech jakościowych produktów żywnościowych na decyzje nabywców związane z wyborem sklepów dyskontowych jako miejsca zakupu. Część badawczą opracowano na podstawie badań sondażowych, które zostały przeprowadzone w 2016 roku na grupie 358 młodych nabywców produktów mleczarskich, przy wykorzystaniu metody doboru celowego. W zbieraniu danych wykorzystano metodę CAWI wspomaganą metodą PAPI. W analizach statystycznych opisujących zachowania badanych nabywców zastosowano analizę czynnikową, a do modelowania decyzji konsumentów w zakresie wyboru miejsca zakupu (tj. sklepu dyskontowego) wykorzystano model probitowy. W przeprowadzonych badaniach potwierdzono kluczowe znaczenie cech jakościowych przy podejmowaniu decyzji zakupowych młodych nabywców produktów mleczarskich. Po przeanalizowaniu wpływu czynników jakościowych na wybór sklepu dyskontowego jako miejsca zakupu produktów mleczarskich stwierdzono, że najsilniejszy wpływ na decyzje młodych konsumentów miały cechy sensoryczne oraz zdrowotność produktów.
 
Changes in the commercial sector cause that the present-day market of food products is characterized by high volatility and unpredictability. An important element of creating a competitive strategy for entities operating on a given market is to know and understand the factors that shape buyers’ choices of products and purchase places. In Poland the development of discount chains was reported. Until recently, for the most part, low prices in the discount stores encouraged Polish buyers to purchase in those stores, however over time the growing requirements of discount customers became a key factor in the development of new sales models in the discount stores. They started a process of changing the concepts of their standards through improving the offer of products with regard to the quality. The objective of the paper was to assess the effect of some selected quality factors of food products on the buyer decisions related to selecting discount stores as a place of purchase. The research part was de-veloped on the basis of surveys carried out in 2016 on a group of 358 buyers of dairy products using a targeted selection method. A CAWI method supported by a PAPI method was used to collect data. In the statistical analyses describing behaviours of the purchasers surveyed, a factor analysis was used and a probit model was applied to model consumer decisions on selecting the place of purchase (i.e. the dis-count store). The conducted research confirmed that the quality features were of crucial importance for the young buyers of dairy products while making their purchasing decisions. On the basis of the analysis of the effect of qualitative factors on the selection of the discount store as a place to purchase dairy products, it was found that sensory factors and the healthfulness of the products had the strongest stimulating effect on the consumer decisions
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics