Synergia i dzielenie się wiedzą : kontekst współdziałania w pracy zespołowej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Synergia i dzielenie się wiedzą : kontekst współdziałania w pracy zespołowej
Tytuł równoległy: Synergy and knowledge sharing : prerequisite of cooperation in team work
Autor: Jasińska, Monika
URI: http://hdl.handle.net/11331/3482
Date: 2019
Źródło: Człowiek w organizacji: nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Red. nauk. : Anna Bazan-Bulanda Felicjan Bylok Agnieszka Kwiatek. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 83-96
Abstract:
 
W organizacjach uczących się wsparciem sprawności działania jest dążenie do wytworzenia nowej jakościowo wiedzy, która jako efekt kreatywnego iprzedsiębiorczego za-angażowaniaumożliwi innowacyjny rozwój organizacji i każdej jednostki w niej funkcjonu-jącej. W tym kontekście podstawą jest praca zespołowa, która stanowi możliwość realizacji wielu potencjałóworaz źródło dla wyłonienia się ponadprzeciętnej siły w zespole. Tą warto-ścią jest zjawisko synergii, efekt wspólnej aktywności, który przyspiesza i rozwija zdolność zespołu do lepszego działania. Źródłem tworzenia aktywności w organizacji jest generowanie i rozprzestrzenianie wiedzy przezwspółdziałanie. Zapewniając odpowiednią jakość relacji i organizację wspólnej pracy, tworząc warunki dla wystąpienia synergiiiwzmacniając otwar-tość ludzi współpracujących ze sobą na dzielenie się wiedzą, inicjowany jest proces zespoło-wego uczenia się w organizacji. Proces ten ważny jest dla realizacji bieżących zadań, jak również wyznaczania nowych kierunków działań i kształtowania przyszłości całej organiza-cji. Mając na uwadze istotność podejmowanych zagadnień, celem rozdziału jest wskazanie na pośredniczącą rolę dzielenia się wiedzą w relacji między współdziałaniem ajakościową miarą synergii w pracy zespołowej. Dla przedstawienia ścieżki dowodowej podjęto działania empi-ryczne w oparciu o metodę case study, w której wykorzystano badanie ankietowe, obserwacje i wywiady. Eksplorację danych zrealizowano w oparciu ometody analizy statystycznej, m.in. analizy czynnikowej i regresji. Na podstawie analizy ustalono, że dzielenie się wiedzą po-średniczy w relacji współdziałania zjakościową miarą synergii (satysfakcji wspólnego dzia-łania) w pracy zespołowej, rozpoczynając tym samym proces budowania jakości działania i zespołowego uczenia się w organizacji.
 
In learning organisations, the support of action efficiency is the pursuit of new quality of knowledge that, as a result of creative and entrepreneurial action, enables both the innovative development of organisation and its each individual. Thus, on one hand, teamwork in this context, is the foundation, which gives the possibility to embody many potentials but also is the source for the emergence of an exceptional strength in a team. This is the phenomenon of synergy, the effect of team work, which accelerates and develops the team's ability to act better together. The source of creating activity in an organisation is generating and spreading knowledge through cooperation. The process of team learning in an organisationis initiated with the right quality of relations and structuring team work, that as result create conditions for synergies, along with the strengthened openness of cooperating people to share their knowledge with each other. This process is important for the implementation of ongoing tasks, as well as setting new directions of activities and shaping the future of the entire organisation. Bearing in mind the significance of the aspects, the purpose of the article is to indicate the intermediary role of knowledge sharing in the relationship between cooperation and a qualitative measure of synergy in teamwork. To presentthe evidence path, the empirical procedure involved the case study method using survey, observations and interviews. Data mining included statistical analysis methods i.e. factor and regression analysis. The analysis results clearly established that knowledge sharing mediates the interaction relation with the qualitative measure of synergy (satisfaction of joint action) in teamwork, thus strengthening the process of building the quality of activity and team learning in the organisation
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics