Potencjał kreatywny przyszłych menedżerów : element współdziałania i współdzielenia

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Karczewska-Czapska, Maryla
dc.date.accessioned 2021-04-26T07:24:22Z
dc.date.available 2021-04-26T07:24:22Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Człowiek w organizacji: nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Red. nauk. : Anna Bazan-Bulanda Felicjan Bylok Agnieszka Kwiatek. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 207-217 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7193-720-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3481
dc.description.abstract W warunkach dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych oraz rosnącego zapotrzebowania na edukację, która przygotowuje dobrych, wszechstronnie przygotowanych pracowników, wyłania się potrzeba budowania kreatywności przyszłych kadr menedżerskich. Ma to istotne znaczenie dla rozwoju ich umiejętności współpracy i współdziałania, albowiem dziś kreatywność to zarówno cecha pracowników, jak i ważny element pracy zespołów. Celem przedstawionych badań było opisanie i wstępna diagnoza respondentów na płaszczyźnie ich kompetencji kreatywnych. W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki badań pilotażowych realizowanych na grupach studentów kończących I i II stopień studiów stacjonarnych. Analizie poddane zostały takie elementy, jak postawa, wiedza i umiejętności w zakresie kreatywności. Analiza wyników wskazuje na potrzebę kształtowania kompetencji kreatywnych w procesie edukacyjnym oraz budowanie świadomości potencjalnych menedżerów w sferze wzmacniania i wspierania kreatywności własnej oraz zespołów. Podkreślono wagę kreatywności jako kompetencji silnie związanej z budowaniem współpracy i współdzielenia się wiedzą oraz umiejętnościami pl
dc.description.abstract The need to build creativity of future managerial staff emerges from today’s dynamic social and economic changes as well as the growing demand for education that moulds good and versatile employees. With that, it clearly vital to develop their cooperation and team working skills, since the contemporary creativity is a feature of both employees and an important element of team work. The aim of the chapter is to describe and present a preliminary diagnose of the respondents' creative competences. This chapter introduces the outcome of pilot research carried out on groups of students graduating from the 1st and 2nd degree full-time studies. The procedure reviewed elements such as attitude, knowledge and skills from the creativity perspective. The scrutinised effect indicates the need to shape creative competences in the educational process and build awareness of potential managers in strengthening and supporting the creativity of their own and their teams. The author emphasises the importance of creativity as a competence that links building cooperation and knowledge sharing. en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Kadra kierownicza pl
dc.subject Kompetencje pl
dc.subject Kreatywność pl
dc.subject Menedżerowie pl
dc.subject Praca zespołowa pl
dc.subject Współdziałanie pl
dc.subject Managers en
dc.subject Competencies en
dc.subject Creativity en
dc.subject Teamwork en
dc.subject Interaction en
dc.title Potencjał kreatywny przyszłych menedżerów : element współdziałania i współdzielenia pl
dc.title.alternative Creative potential of future managers : element of teamworking and team sharing en
dc.type Book chapter pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics